Her er de no­mi­ner­te for­fat­ter­ne til Sør­lan­dets Lit­te­ra­tur­pris

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

For 17. gang skal Sør­lan­dets Lit­te­ra­tur­pris de­les ut til for­fat­te­re med til­knyt­ning til Sør­lan­det.

Fre­dag for­mid­dag in­vi­ter­te Kris­tian­sand folke­bi­blio­tek til fre­dags­lunsj i Dom­kir­kens me­nig­hets­hus, hvor de no­mi­ner­te til Sør­lan­dets Lit­te­ra­tur­pris 2017 ble of­fent­lig­gjort. Blant de seks for­fat­ter­ne fin­ner vi blant and­re Jan Kris­tof­fer Da­le fra Froland, som er no­mi­nert i ka­te­go­ri­en skjønn- lit­te­ra­tur for no­velle­sam­lin­gen «Ar­beids­ne­ver» (Ko­lon, 2016).

– Det er vel­dig stas å være no­mi­nert. I fjor kom det mye bra lit­te­ra­tur fra Sør­lan­det. Både Bir­ger Ema­nu­el­sen og At­le Håland ga jo ut bø­ker, så kon­kur­ran­sen var med and­re ord vel­dig stor. Så det­te had­de jeg ikke reg­net med, sier en for­nøyd Da­le til Fædre­lands­ven­nen. Og hvor­for Da­le er no­mi­nert, det har årets jury be­grun­net på føl­gen­de måte:

«Over­be­vi­sen­de no­velle­de­but fra ar­bei­der­klas­sen, som skild­rer men­nes­ke­ne og det men­nes­ke­li- ge med både kunn­skap og em­pa­ti. Vå­galt pluss for dia­lek­ten i dia­lo­ge­ne, som fly­ter godt i le­se­rens hode».

Ran­di Ber­ge Wand­rup, ar­ran­ge­ments­an­svar­lig på Kris­tian­sand folke­bi­blio­tek, sy­nes det er po­si­tivt at jury­en også har valgt å in­klu­de­re unge for­fat­ter­stem­mer.

– Han er en de­bu­tant som har vakt be­ty­de­lig opp­sikt med sin no­velle­sam­ling. Her set­ter han Froland på det skjønn­lit­te­rære kar­tet. Tro­lig for førs­te gang, sier Wand­rup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.