G spe­si­elt til å vise

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

skal kun­ne gå helt opp til Kris­tian­sand Kunst­hall i fjer­de eta­sje.

De­ret­ter be­gyn­ner ar­bei­det med å ut­bed­re pub­li­kums­lo­ka­le­ne. Det har kunst­hal­len og bi­blio­te­ket fått over 1 mil­lion kro­ner fra KORO til. Må­let er at alt skal stå fer­dig til 6. april, men for­sin­kel­ser på Tor­vet kan føre til en ut­set­tel­se på noen uker.

INTEGRERTE KUNST­VERK

Kunst­bø­ke­ne fra bi­blio­te­ket skal flyt­tes opp til foa­je­en i kunst­hal­len, og trap­pa som går opp fra bi­blio­te­ket skal åp­nes opp. I til­legg skal det på plass en rek­ke nye møb­ler med integrerte kunst­verk av Char­lie Ro­berts.

– Vi øns­ket å ha kunst som en in­te­grert del av de nye pub­li­kums­area­le­ne og men­te at Ro­berts med sitt breie kunst­ne­ris- ke ut­trykk kun­ne fun­ge­re bra til det­te. Ro­berts verk vil be­stå av integrerte tre­re­li­ef­fer og stoff som han ut­ar­bei­der sam­men med Oslo Form og Ham­ran sne­k­ker­verk­sted, som vil stå for de­sign og ut­fø­rel­se av møb­le­men­tet, in­for­me­rer dag­lig le­der for Kris­tian­sand Kunst­hall, Ceci­lie Nissen. Ro­berts er også en av tre kunst­ne­re som vil inn­gå i førs­te del av en ut­stil­lings­rek­ke som vil gå gjen­nom he­le året. Ut­stil­lin­gen åp­ner 6. april.

– MER INN­BY­DEN­DE

– Hvor­dan tror du Kunst­hal­lens lo­ka­ler vil fun­ge­re etter om­byg­gin­gen i for­hold til før? Hva vil den nye hei­sen ha å si for dere?

– Resep­sjons­om­rå­det og vandre­gan­gen vil fram­stå som mye mer pub­li­kums­venn­li­ge og inn­by­den­de. Den nye hei­sen vil gjø­re oss mer til­gjen­ge­li­ge og syn­li­ge. Med hei­sen fra par­ke­rings­hu­set kan man kom­me tørr­skodd til kunst­hal­len på regn­værs­da­ger.

– Sør­lands­ut­stil­lin­gen åp­ner i kunst­hal­len til hel­gen. Hvor­dan vil pub­li­kum mer­ke det på­gå­en­de bygge­ar­bei­det?

Inn­gangs­par­ti­et er mer be­svær­lig enn el­lers og vi er uten toa­let­ter i 4. eta­sje. Vi har også måt­tet kut­te ned på ut­stil­lings­pe­rio­den, si­den he­le hu­set skal sten­ges i uke 10 og 11. Det er uhel­dig. Men ut­stil­lings­area­le­ne er som de plei­er, sva­rer Ceci­lie Nissen.

FOTO: OSLOFORM

Slik vil det se ut i Kunst­hal­lens foajé etter om­byg­gin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.