Fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Om­byg­ging i Kris­tian­sand Folke­bi­blio­tek og Kris­tian­sand Kunst­hall

● Det ble opp­rin­ne­lig satt av 12,5 mil­lio­ner til inn­ven­di­ge ut­bed­rin­ger på bi­blio­te­ket. Nå er sum­men ste­get til 17,5 mil­lio­ner. Et la­ger i kjel­le­ren skal gjø­res om til et ar­ran­ge­ments­rom. Det skal sat­ses mer på ikt-opp­læ­ring, og barne­av­de­lin­gen og tids­skrift­av­de­lin­gen skal ut­vi­des. I til­legg skal res­tau­ran­ten Glipp dri­ve kafé på bi­blio­tekom­rå­det.

● Sam­men med Kris­tian­sand Kunst­hall har bi­blio­te­ket fått over 1,4 mil­lio­ner slik at de to in­sti­tu­sjo­ne­ne kan knyt­tes tet­te­re sam­men. Kunst­hal­lens foajé- og gang­area­ler skal gjø­res om til pub­li­kums­are­al pre­get av bø­ker og kunst. Kunst­hal­len vil også få en ny inn­gang, med en ut­ven­dig heis i glass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.