Jo­haug skuf­fet over 13 må­ne­ders ute­sten­gel­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Doms­ut­val­get i Nor­ges Idretts­for­bund lan­det på 13 må­ne­ders do­pin­gute­sten­gel­se for Therese Jo­haug. Lang­renns­stjer­nen sier hun må ten­ke over dom­men.

Doms­ut­val­get re­du­ser­te Anti­do­ping Nor­ges (ADN) inn­stil­ling om 14 må­ne­ders ute­sten­gel­se med én må­ned. Therese Jo­haug tes­tet po­si­tivt for det ulov­li­ge stof­fet closte­bol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kre­men Tro­fo­der­min på en sol­brent lep­pe un­der et høyde­opp­hold i Li­vig­no, i september 2016.

Ute­sten­gel­sen gjel­der fra 18. ok­to­ber i fjor. Det be­tyr at Jo­haug kan kon­kur­re­re igjen fra 18. no­vem­ber i år, der­som dom­men blir stå­en­de.

– Jeg vil bru­ke de nær­mes­te da­ge­ne til å ten­ke igjen­nom hva jeg skal gjø­re vi­de­re sam­men med min ad­vo­kat, sier Jo­haug i en kommentar sendt ut fra ad­vo­kat Christian B. Hjort.

– Therese had­de hå­pet på en kor­te­re straff og er vel­dig langt nede nå. Men jeg hå­per at når hun får det­te litt på av­stand, så får hun til­ba­ke glim­tet i øyet og kan bru­ke OL som en mo­ti­va­sjons­fak­tor, sier lands­lags­sjef Vidar Løfshus.

Både Jo­haug selv, Anti­do­ping Norge, Det in­ter­na­sjo­na- le ski­for­bun­det (FIS) og Ver­dens anti­do­ping­byrå (Wada) kan anke dom­men fra NIF. Ad­vo­kat Hjort har ikke tatt stil­ling til anke­spørs­må­let, men me­ner Jo­haug bur­de slup­pet straff.

– Jeg ser ikke helt hva doms­ut­val­get me­ner hun bur­de gjort an­ner­le­des når hun gjor­de de hun men­te var rik­tig ved å spør­re le­gen sin (Fred­rik Ben­dik­sen), sier Hjort.

Idretts­ju­rist Gun­nar-mar­tin Kjen­ner støtter Jo­haug.

– I til­legg til å slå fast at le­gen an­be­fal­te medi­si­nen, sier dom­mer­ne at Jo­haug er lite å be­brei­de for vi­de­re un­der­sø­kel­ser. Men de sier ikke hva de for­ven­ter at hun i til­legg skul­le ha gjort. Jeg me­ner de (doms­ut­val­get) stil­ler for stren­ge krav. sier Kjen­ner.

FOTO: NTB SCANPIX

Therese Jo­haug kan rek­ke å kom­me i form til nes­te års OL, men er li­ke­vel skuf­fet over ute­sten­gel­sen på 13 må­ne­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.