Vond strid om sorg

Det er fem og et halvt år si­den ter­ro­ren på re­gje­rings­kvar­ta­let og Utøya, og ennå har vi ikke klart å rei­se det na­sjo­na­le min­nes­mer­ke etter of­re­ne. Det be­gyn­ner å bli vondt.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Iet forsøk på å møte pro­tes­te­ne til na­bo­ene på Utøya la AUF og støtte­grup­pa for 22. juli-hen­del­se­ne sam­men med kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan Tore San­ner fram et kom­pro­miss­for­slag tors­dag i for­ri­ge uke. Det nye for­sla­get går ut på å leg­ge minne­ste­det til ferje­leiet til Utøya, på en tomt som AUF ei­er. For­sla­get er et forsøk å roe en sta­dig mer inn­bitt kamp fra na­bo­ene på Ut­stran­da. Et tjue­tall na­bo­er har gått til sak mot sta­ten for å opp­he­ve byg­gin­gen av et min­nes­mer­ke på Sør­brå­ten på grunn av be­lig­gen­he­ten. Retts­sa­ken skal etter pla­nen star­te 25. april.

Det er vik­tig og makt­på­lig­gen­de å rei­se et min­nes­mer­ke der hvor tra­ge­di­en inn­traff

Men også det­te nye for­sla­get ble umid­del­bart møtt med sto­re pro­tes­ter. Det la­ter til at na­bo­ene ikke øns­ker å min­nes hen­del­se­ne over­hode.

I alt fikk den svens­ke kunst­ne­ren Jo­nas Dahl­berg i opp­drag å ut­for­me tre minne­ste­der, ett på Sør­brå­ten og to i re­gje­rings­kvar­ta­let.til re­gje­rings­kvar­ta­let skul­le det etter pla­nen bru­kes stein­mas­se fra Sør­brå­ten, fra den sto­re kløf­ten Dahl­berg vil­le hug­ge i land­ska­pet.

Det er like vans­ke­lig å ar­gu­men­te­re mot Utøya-na­bo­ene, som det er lett å for­stå at det­te de ble helt til­fel­di­ge ak­tø­rer i, el­ler vitner til, er noe de ikke øns­ker å bli min­net om hver enes­te dag. Men det er vik­tig og makt­på­lig­gen­de å rei­se et min­nes­mer­ke der hvor tra­ge­di­en inn­traff, ste­de­ne der alt skjed­de. Det er fak­tisk vik­tig å ald­ri glem­me dis­se hen­del­se­ne som skrev seg så bru­talt inn i vår nors­ke his­to­rie.

Jo­nas Dahl­bergs for­slag var en­kelt, bru­talt og kraft­fullt, det vak­te stor in­ter­na­sjo­nal an­er­kjen­nel­se da han vant fram med sitt for­slag til hvor­dan Norge skul­le min­nes tra­ge­di­en. Han kob­let også åste­de­ne fint sam­men. Han har vært til­bake­hol­den med kom­men­ta­rer, men me­ner at hvis al­le skal bli for­nøyd kan det være fare for at min­net blir helt usyn­lig, tømt for me­ning.

Sor­gen over ter­ro­ren 22. juli er na­sjo­nal og of­re­ne fin­nes i he­le lan­det, også som in­volver­te na­bo­er på Ut­stran­da. Men de lo­ka­le fø­lel­se­ne kan ikke sty­re den­ne sor­gen og min­net om den, trau­met og så­ret er stør­re og rek­ker vi­de­re enn bare i nabo­la­get.

Strid, sorg og sinne har gjort at det ennå er usik­kert hva som blir min­nes­mer­ket etter 22 juli. Det­te er Jo­nas Dal­bergs for­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.