Trump-støt­te kan stop­pe vek

En stor vek­kel­ses­kam­pan­je, le­det blant an­net av fle­re sør­len­din­ger, kan bli av­lyst som en føl­ge av ho­ved­ta­ler Frank­lin Gra­hams støt­te til pre­si­dent Trump.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no -

– Jeg har for­stå­el­se for at blant and­re Arn­finn Løy­ning (pas­tor og tid­li­ge­re sy­node­for­mann i Den Evan­ge­lisk-lu­thers­ke Fri­kir­ke, red. anm.) har valgt å trek­ke seg fra ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en. Sett fra Norge er det vans­ke­lig å iden­ti­fi­se­re seg med livs­før­se­len og mye av det Do­nald Trump står for, sier Sten Sørensen.

Pas­to­ren fra Lyng­dal er le­der av ko­mi­te­en som har in­vi­tert Frank­lin Gra­ham til en stor vek­kel­ses­kam­pan­je i Oslo 11. og 12. no­vem­ber. Den ame­ri­kans­ke evan­ge­lis­ten har tak­ket ja, og ar­ran­gø­re­ne har book­et Oslo Spekt­rum med plass til 6000 be­sø­ken­de.

– Vi star­tet ar­bei­det med å få den ame­ri­kans­ke vek­kel­ses­pre­di­kan­ten til Norge fle­re må­ne­der før hans ut­ta­lel­ser i valg­kam­pen og hans støt­te til Do­nald Trump. Frank­lin Gra­ham er en stor og an­er­kjent evan­ge­list, som i til­legg også står i spis­sen for ver­dens størs­te pri­va­te hjelpe­or­ga­ni­sa­sjon, sier Sten Sørensen.

Pas­to­ren leg­ger til at Frank­lin Gra­ham er en for­kyn­ner som han er over­be­vist om at man­ge vil set­te stor pris på i Norge, og leg­ge til at i evan­ge­lis­ke kam­pan­jer ta­ler han ikke parti­po­li­tikk, men evan­ge­li­et.

– Vi star­tet ar­bei­det med å få den ame­ri­kans­ke vek­kel­ses­pre­di­kan­ten til Norge før hans ut­ta­lel­ser i valg­kam­pen og hans ufor­be­hold­ne støt­te til Do­nald Trump. Frank­lin Gra­ham er en stor og an­er­kjent evan­ge­list, som i til­legg også står i spis­sen for ver­dens størs­te pri­va­te hjelpe­or­ga­ni­sa­sjon, sier Sten Sørensen.

VIL STEN­GE UTE MUS­LI­MER

Frank­lin Gra­ham har blant an­net tatt til orde for at USA skal sten­ge ute mus­li­mer, og har om­talt Do- nald Trump som «Mo­ses» for det ame­ri­kans­ke fol­ket.

Han er sønn av den ver­dens­kjen­te evan­ge­lis­ten og kirke­le­de­ren Bil­ly Gra­ham som i no­vem­ber fyl­te 98 år.

I en blogg pub­li­sert på Vårt Lands nett­sted verdi­de­batt.no skrev ny­lig fors­ker Ste­fan Tørn­quist Fis­her-høyrem ved In­sti­tutt for re­li­gion, fi­lo­so­fi og his­to­rie ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der at fle­re krist­ne le­de­re i USA rea­ge­rer på Frank­lin Gra­hams ufor­be­hold­ne støt­te til Do­nald Trump, og vi­ser blant an­net til pre­si­den­tens stren­ge inn­vand­rings­po­li­tikk og angrep på re­li­gions­fri­he­ten. Uia-fors­ke­ren skri­ver vi­de­re: «Frank­lin Gra­ham gir Guds vel­sig­nel­se og hånd­slag til en rasistisk, selv­for­her­li­gen­de og na­sjons­til­be­den­de pre­si­dent som ba­der i urett­fer­dig rik­dom, men det­te er lik­som he­vet over all sym­bo­likk og al­le po­li­tis­ke stå­ste­der.» og...

«Han tror Gud selv står bak det Trump gjør. Tror dis­se nors­ke kris­ten­le­der­ne det? Tror de, som Gra­ham, at Trump re­pre­sen­te­rer Guds inn­gri­pen i vår tid? Og om de ikke tror det, hvor­for in­vi­te­rer de ham da?»

FLE­RE SØR­LEN­DIN­GER

Lør­dag meld­te Vårt Land at tre kjen­te kris­ten­le­der ikke leng­re føl­te de kun­ne stå som med­ar­ran­gø­rer av Gra­ham-kam­pan­jen. I til­legg til Arn­finn Løy­ning gjaldt det Her­mund Haa­land i den krist­ne tanke­smi­en Ska­per­kraft og Svein Gra­ne­rud i Nor­mi­sjon.

I til­legg til Sten Sørensen er fle­re and­re sør­len­din­ger med i ho­ved­ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en: Det gjel­der stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Hans Fred­rik Grø­van (KRF) og Svein Har­berg (H), Elin Lin­de Fa­ger­bak­ke fra Kris­tian­sand som er le­der i Kvin­ner i Nett­verk, evan­ge­list Ole Kris­ti­an Ig­le­bæk fra Kris­tian­sand og pas­tor Gun­nar Jeppe­støl i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla.

VUR­DE­RER å TREK­KE SEG

– Da jeg sa ja til å være med var jeg ikke kjent med Frank­lin Gra­hams en­ga­sje­ment og støt­te til Do­nald Trump. Jeg stil­te meg også po­si­tiv for­di det­te skul­le være en bredt sam­men­satt evan­ge­lisk kam­pan­je. Når fle­re av de sen­tra­le le­der­ne nå trek­ker seg fal­ler noe av for­ut­set­nin­gen for å være med bort. Jeg vil nå vur­de­re mitt en­ga­sje­ment, sier Hans Fred­rik Grø­van.

Krf-po­li­ti­ke­ren sier at han også har an­be­falt le­del­sen for or­ga­ni­sa­sjo­nen at man ut fra en hel­hets­vur­de­ring av­ly­ser ak­sjo­nen.

– Jeg for­står ikke helt de­bat­ten. Her drei­er det som en evan­ge­list som skal kom­me til Norge, og da ikke for å snak­ke po­li­tikk. Der­som jeg ikke kun­ne høre på pres­ter el­ler bis­ko­per som jeg ikke er helt enig med po­li­tisk, vil­le det ikke være man­ge kir­ker jeg kun­ne opp­søke, sier Svein Har­berg.

For stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Aust-ag­der var det av­gjø­ren­de for å være med at fle­re tros­sam­funn stod bak ar­ran­ge­men­tet, og der­som fle­re nå trek­ker seg vil imid­ler­tid også han vur­de­re å tak­ke for seg.

Sten Sørensen som også er styre­le­der i Tro­ens Be­vis i Sa­rond Dal, un­der­stre­ker at hans en­ga­sje­ment i ko­mi­te­en for vek­kel­ses­kam­pan­jen med Frank­lin Gra­ham er noe han gjør som pri­vat­per­son.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Pas­tor Sten Sørensen i Mi­sjons­kir­ken Lyng­dal står i spis­sen for den plan­lag­te evan­ge­li­se­rings­kam­pan­jen med Frank­lin Gra­ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.