Ut­hus to­tal­ska­det i brann – hes­ter red­det ut

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et ut­hus ved Se­lås­vatn i Åm­li brant ned til grun­nen lør­dag mor­gen. Én per­son ble be­hand­let av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det.

Mel­din­gen kom klok­ka 06.41 lør­dag mor­gen. Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Se­lås­vatn i Åm­li, etter mel­ding om brann i et ut­hus.

– Et par hes­ter be­fant seg i ut­huset og de ble red­det ut, sa ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Kleivane i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

FIKK BE­HAND­LING

Klok­ka 07.11 opp­lys­te po­li­ti­et at ut­huset er helt over­tent. Det var i en pe­rio­de fare for at bran­nen vil­le spre seg til bo­lig­hu­set.

– Vi har ingen opp­lys­nin­ger om at det var per­soner in­ne i ut­huset da det be­gyn­te å bren­ne, men en per­son skal ha fått i seg noe røyk. An­ta­ke­lig har det skjedd i for­bin­del­se med at hes­te­ne ble red­det ut, sa Kleivane.

Per­sonen ble be­hand­let av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det.

KON­TROLL På BRAN­NEN

Brann­ve­se­net opp­lys­te ved 8.30-ti­den at de had­de kon­troll på bran­nen.

– Da brann­mann­ska­pe­ne fra Ve­gårs­hei an­kom ste­det, var lå­ven over­tent. De kon­sen­trer­te seg om å hind­re spred­ning til bo­lig­hu­set, sa over­be­fal Pet­ter Vin­je Svend­sen i Øst­re Ag­der brann­ve­sen.

Brann­mann­ska­per ble på ste­det ut­over for­mid­da­gen for etter­sluk­king. Ut­huset er helt ned­brent.

Brann­år­sa­ken er fore­lø­pig ukjent.

CHRISTINA ØSTTVEIT

UHar du tips el­ler bil­der? Kon­takt oss på 03811 el­ler tips@fvn.no!

FOTO: AN­NE SØFTELAND

Ut­huset brant ned til grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.