Svømme­hall stengt etter hær­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Søn­dag mor­gen var det inn­brudd i svømme­hal­len i Ven­ne­sla. Hal­len vil bli stengt man­dag på grunn av hær­ver­ket.

Po­li­ti­et ble vars­let om inn­brud­det i svømme­hal­len klok­ka 09.03 søn­dag mor­gen.

En mann i slut­ten av 20-åre­ne er tatt hånd om av po­li­ti­et. Han ble på­gre­pet i svømme­hal­len.

– Man­nen skal ha brutt opp en dør og gjort en del skade­verk, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Saken vil bli etter­fors­ket vi­de­re ved Ven­ne­sla lens­manns­kon­tor.

RENSE­AN­LEG­GET UTE AV DRIFT

Drifts­le­der i Ven­ne­sla kom­mu­ne, Jür­gen Orf, opp­ly­ser at svømme­hal­len blir stengt ut man­da­gen som føl­ge av skade­ver­ket.

– Per­sonen har vært både i Ven­ne­sla­hal­len og i svømme­hal­len. Mye av det tek­nis­ke an­leg­get har blitt ut­satt for hær­verk, opp­ly­ser Orf til Fædre­lands­ven­nen.

STENGT I MINST TO DA­GER

Iføl­ge Orf er det blant an­net gjort ska­der på alarm­sys­te­mer og brann­mel­de­re. Rense­an­leg­get er også ute av drift.

– Hal­len vil bli stengt i minst to da­ger. Ut­over det vet vi ikke mer. Vi job­ber med å få over­sikt over skade­om­fan­get, sier Orf.

Det be­tyr at en rek­ke of­fent­li­ge svømme­ak­ti­vi­te­ter ikke kan ar­ran­ge­res man­dag.

Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det søn­dag for­mid­dag kun­ne for­tel­le om en jevn strøm av be­sø­ken­de, som skuf­fet må snu i dø­ra.

For­ri­ge helg be­søk­te rundt 600 per­soner svømme­hal­len, i til­legg til de som har års­kort.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Drifts­le­der Jür­gen Orf i Ven­ne­sla kom­mu­ne står i en tom svømme­hall søn­dag for­mid­dag. For­ri­ge helg var det 600 per­soner inn­om an­leg­get. Svømme­hal­len blir stengt i minst to da­ger som føl­ge av inn­brudd og skade­verk.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Søn­dag mor­gen har det vært inn­brudd og hær­verk i svømme­hal­len i Ven­ne­sla. Det er blant an­net gjort skade­verk på det tek­nis­ke an­leg­get i byg­get.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Drifts­le­de­ren for­tel­ler at de job­ber med å få over­sikt over skade­om­fan­get. Rense­an­leg­get i svømme­hal­len er ute av drift. Hal­len blir stengt både søn­dag og man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.