Vil for­by islam i Ne­der­land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ne­der­lands høyre­na­sjo­na­lis­tis­ke op­po­si­sjons­le­der, Ge­ert Wil­ders, sier han øns­ker å for­by islam og mel­de lan­det ut av EU, og ber de and­re partiene om sam­ar­beid.

I sitt førs­te stør­re tv-in­ter­vju før val­get 15. mars, tar han til orde for at Ko­ra­nen bør for­bys og mos­ke­er sten­ges.

Wil­ders Fri­hets­par­ti (PVV) hå­per å bli lan­dets størs­te par­ti med en opp­slut­ning på rundt 20 pro­sent. Wil­ders og hans par­ti øns­ker også at Ne­der­land skal mel­de seg ut av EU og gjen­inn­føre grense­kon­troll.

I in­ter­vju­et fram­hol­der han at det nå­væ­ren­de re­gje­rings­par­ti­et vil bli nødt til å sam­ar­bei­de med PVV hvis vel­ger­ne støtter par­ti­ets mot­stand mot inn­vand­ring og EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.