Vik­ti­ge valg for mer kul­tur

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN HAR­BERG (H)

Kul­tur skal være syn­lig, en­ga­sje­re, be­ve­ge og være re­le­vant. Po­li­ti­ker­nes opp­ga­ve er å leg­ge til ret­te for det­te. Det kre­ver mer enn bare pen­ger, det kre­ver treff­sik­re ord­nin­ger som ska­per ak­ti­vi­tet.

Ar­bei­der­par­ti­et an­kla­ger re­gje­rin­gen for at an­de­len av stats­bud­sjet­tet til kul­tur for he­le lan­det blir mind­re. I rea­li­te­ten har be­vilg­nin­ge­ne økt med 2,3 mil­li­ar­der kro­ner fra 2013 til 2017, en øk­ning på 20 pro­sent! Sam­ti­dig har spille­mid­le­ne gitt mer til idrett, kul­tur og hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner. I 2016 ble det delt ut 3,8 mil­li­ar­der kro­ner, én mil­li­ard mer enn i 2013.

Aps al­ter­na­tiv er ikke en hel­het­lig sat­sing på kul­tur. De øns­ker pen­ger smurt tynt ut, uten noen klar ret­ning, akku­rat det sam­me de gjor­de i re­gje­ring. Det før­te ikke til mer kul­tur­ak­ti­vi­tet el­ler økt kul­tur­bruk.

Kul­tur­li­vet tren­ger fle­re øko­no­mis­ke ben å stå på. Vi øns­ker et sam­spill mel­lom stat­li­ge og pri­va­te bi­drag, med mål om stør­re del­ta­gel­se og be­visst­het hos pub­li­kum. Kunst­ne­re skal kun­ne leve av kuns­ten sin, en god of­fent­lig del­fi­nan­sie­ring skal dan­ne grunn­la­get. En­ger­rap­por­ten vis­te at en dob­ling i bud­sjet­tet ikke ga økt kul­tur­for- bruk. Fjor­årets rap­port fra Tele­mark­forsk­ning vi­ser at kunst­ner­inn­tek­te­ne sank med 15 % fra 2006-2013, uav­hen­gig av at an­tall kunst­ne­re steg og at sti­pen­der og stat­li­ge be­vilg­nin­ger gikk opp. Rap­por­te­ne vi­ser at folk ikke be­nyt­ter seg nok av kul­tur­til­bu­de­ne og at be­ta­lings­vil­jen er for li­ten. Det­te vil Høy­re i re­gje­rin­gen gjø­re noe med.

En av re­gje­rin­gens sat­sin­ger er Talent Norge, som har vært en suk­sess. På halv­an­net år har det blitt satt i gang 14 ta­lent­ut­vik­lings­pro­gram. Pri­va­te ak­tø­rer bi­drar med 55 mil­lio­ner. Over tre år gir det­te 1300 kunst­ne­re et løft og nye mu­lig­he­ter!

Også gave­for­sterk­nings­ord­nin­gen sti­mu­le­rer til økt privat fi­nan­sie­ring av kul­tur­li­vet og er ut­vi­det til å gjel­de al­le om­rå­der. De pri­va­te ga­ve­ne ut­gjør over en halv mil­li­ard kro­ner i til­legg til de 136 mil­lio­ne­ne re­gje­rin­gen har brukt. Den nye filmin- sen­tiv­ord­nin­gen har bi­dratt til å få in­ter­na­sjo­na­le film­pro­duk­sjo­ner til Norge. Det ska­per fle­re ar­beids­plas­ser, mer er­fa­ring for film­ar­bei­de­re og vik­tig mar­keds­fø­ring for Norge!

Den kul­tu­rel­le spa­ser­stok­ken fi­nan­sie­res nå via fyl­kes­kom­mu­ne­ne. Gjen­nom Kul­tur­tan­ken til­rette­leg­ges det for at Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken bi­drar i enda stør­re grad enn tid­li­ge­re. Al­le skole­ele­ver skal få møte va­riert pro­fe­sjo­nell kunst og kul­tur .

Kul­tur­fel­tet er et ut­ford­ren­de po­li­tikk­om­rå­de. Høy­re sit­ter ikke på al­le sva­re­ne på hva det bes­te for et blomst­ren­de kul­tur­liv er, men vi ser at for­ri­ge re­gje­ring ikke fikk øns­ket ef­fekt av å smø­re pen­ge­ne ut­over. Po­li­ti­ke­re må bi­dra til at kul­tu­ren får gode vil­kår, og at den har kva­li­tet, mang­fold og fri­het. Høy­re tør å prio­ri­te­re og ten­ke nytt. Det ut­lø­ser ini­tia­tiv og en­ga­sje­ment, og bi­drag fra and­re enn sta­ten. Høy­re vil gi fle­re mu­lig­het til å dri­ve kul­tur­ar­beid uten å være helt av­hen­gig av sta­ten. Høy­re vil fort­set­te en mål­ret­tet inn­sats på fel­tet. Det vil gi man­ge og gode kul­tur­opp­le­vel­ser.

❞ Kul­tur­li­vet tren­ger fle­re øko­no­mis­ke ben å stå på. Vi øns­ker et sam­spill mel­lom stat­li­ge og pri­va­te bi­drag, med mål om stør­re del­ta­gel­se og be­visst­het hos pub­li­kum.

FOTO: THO­MAS HEGNA

Høy­re tør å prio­ri­te­re og ten­ke nytt, skri­ver inn­sen­de­ren om kul­tur­po­li­tik­ken. Bil­det er fra Kil­den i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.