Kris­ten­dom og like­verd

Faedrelandsvennen - - MENING -

Om­si­der var det fler­tall for at ho­mo­fi­le og les­bis­ke blir an­sett for å være like­stil­te med he­te­ro­fi­le.

●● Om­si­der var det nok krist­ne som gikk inn for at ho­mo­fi­le og les­bis­ke men­nes­ker er like mye verdt som oss he­te­ro­fi­le men­nes­ker. Bedre sent enn ald­ri.

På den an­nen side så for­står jeg hvor­for man­ge kon­ser­va­ti­ve el­ler så­kal­te «bi­beltro» krist­ne fri­ker ut over det­te, etter­som Bi­be­len jo bl.a. be­kref­ter at ho­mo­fi­le er ho­mo­fi­le for­di Gud har gjort dem ho­mo­fi­le (Rom 1:24-28), og at Gud de­ret­ter nek­ter dem inn­gang til him­me­len der­som de le­ver li­vet sitt med den sek­su­el­le leg­nin­gen som Gud har gitt dem (1 Kor 6:9).

For meg som ikke-kris­ten er det rik­tig­nok vans­ke­lig å se lo­gik­ken og neste­kjær­lig­he­ten i Guds tanke­gang her, men hel­dig­vis er jeg ikke en sla­ve av hva den­ne gu­den even­tu­elt måt­te mene. Det er li­ke­vel mer­ke­lig at jeg som he­te­ro­fil ate­ist kla­rer å ikke dis­kri­mi­ne­re men­nes­ker ba­sert på de­res sek­su­el­le leg­ning, noe som selv­es­te Gud ikke er i stand til. Fa­sci­ne­ren­de at jeg har en bedre mo­ral og et bedre men­neske­syn enn Gud.

Jo mer av det gru­som­me verdi­sy­net til Gud som ig­no­re­res, jo mer av bi­be­lens be­skri­vel­ser av Guds ord og hand­lin­ger som for­kas­tes, jo mer av Bi­be­len som kas­tes på den mo­rals­ke søp­pel­dyn­ga, jo mer to­le­rant og med­men­nes­ke­lig vil krist­ne/kris­ten­dom­men bli. Man­ge krist­ne sier det­te ved­ta­ket er vrang­lære, og det har de mu­li­gens rett i... men det er i så fall jag­gu på tide. Det er helt klart et sunn­hets­tegn at det om­si­der er nok krist­ne som er vil­li­ge til å ta av­stand fra Guds dis­kri­mi­ne­ring. Hal­le­lu­ja!

Og for­hå­pent­lig­vis om ikke så alt for man­ge hund­re år, vil Bi­be­lens inn­hold hver­ken være av be­tyd­ning el­ler in­ter­es­se for noen and­re enn his­to­ri­ke­re som fors­ker på hvor­dan noe så åpen­bart opp­dik­tet kun­ne få så man­ge men­nes­ker til å opp­fø­re seg så gru­somt mot hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.