Fakta

Etter do­ping­sa­ken rundt Mar­tin Johns­rud Sund­by, gruer barn og unge ast­ma­ti­ke­re seg for å ta medi­sin.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

I juli ble ski­lø­per Mar­tin Johns­rud Sund­by ute­stengt fra idret­ten i to må­ne­der. År­sak: Feil bruk av astma­me­di­sin.

Men det­te har ikke bare på­vir­ket ski­stjer­nen selv. Iføl­ge pro­fes­sor og astma­eks­pert Kai Hå­kon Carl­sen, har det­te også gitt uhel­di­ge ring­virk­nin­ger for barn og unge med ast­ma.

– Saken før­te til mye avis­skri­ve­ri­er, og nes­ten hekse­jakt på idretts­ut­øve­re med ast­ma. Et­ter­på er barn blitt red­de for å bru­ke astma­me­di­sin for­di de blir er­tet for å dope seg, sier Carl­sen.

– Flaut å ta medi­si­nen Det­te be­kref­ter Bo Gle­ditsch, as­sis­te­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­ges ast­ma- og al­lergi­for­bund (NAAF).

– Vi har fått fle­re til­bake­mel­din­ger fra for­eld­re til barn som sy­nes det er flaut å dra fram medi­si­nen for­di det pl­ut­se­lig ble for­bun­det med noe ne­ga­tivt, sier Gle­ditsch.

– Det­te er vel­dig uhel­dig for­di nå må vi nes­ten be­gyn­ne på nytt for å mo­ti­ve­re ast­ma­ti­ke­re til å bru­ke medi­sin igjen, sier Carl­sen.

ingen ne­ga­ti­ve

På tre­nings­sen­te­ret Spiche­ren i Kris­tian­sand tar Jo­han­n­es Ho­pe

Asm­ta

● Ast­ma er en kro­nisk be­ten­nel­ses- el­ler ir­ri­ta­sjons­til­stands i luft­vei­ene.

● Kan føre til gjen­tat­te epi­so­der med hos­te, tett­het i brys­tet, tung pust el­ler sur­kling, sær­lig om nat­ten el­ler tid­lig mor­gen. Mel­lom epi­so­der med for­ver­ring kan pus­ten være nor­mal. en dose ven­to­line foran da­gens svømme­økt. Han og Oda Tørn­kvist for­står lite av mob­bin­gen. De har ald­ri fått noen ne­ga­ti­ve be­merk­nin­ger for­di de tar astma­me­di­sin.

– I svømme­mil­jø­et tror jeg ingen ser på det som juks, sier Tørn­kvist.

Ho­pe er blant de mel­lom 12 og 20 pro­sent barn og unge som har fått på­vist ast­ma. Sam­men med lang­renns­lø­pe­re er svøm­me­re spe­si­elt ut­satt for syk­dom­men - på grunn av klor­gas­sen i bas­sen­get.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

Svøm­mer­ne Jo­han­n­es Ho­pe og Oda Tørn­kvist er beg­ge av­hen­gi­ge av astma­me­di­sin, og må ta en dose ven­to­lin foran hver tre­nings­økt. Men de har ald­ri fått noen ne­ga­ti­ve be­merk­nin­ger som føl­ge av bru­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.