Fakta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Pinse­be­ve­gel­sen

● Drøyt 40.000 med­lem­mer i Norge, for­delt på mer enn 300 kir­ker.

● Hver en­kelt me­nig­het sty­rer seg selv og er re­gist­rert som et selv­sten­dig kirke­sam­funn hos Fyl­kes­man­nen.

● Be­ve­gel­sen har li­ke­vel ut­vik­let fle­re fel­les­til­tak og sam­len­de fora, slik som Le­der­rå­det og Teo­lo­gisk re­flek­sjons­grup­pe.

● Pinse­ven­ne­ne opp­gir selv at det er «over 500 000 000 pinse­ka­ris­ma­tis­ke krist­ne» i ver­den.

● «Pinse­vek­kel­sen» kom til Norge med den nors­ke me­to­dist­pres­ten Tho­mas Ball Bar­ratt tid­lig på 1900-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.