Draps­dømt 47-åring be­stil­te to hag­ler

47-årin­gen fra Evje vil ut av tvun­gen be­hand­lin­gen som han er dømt til etter dra­pet på mora. Ret­ten me­ner han er for far­lig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRIS­TEN­SEN eivind.kris­ten­sen@fvn.no -

I be­grun­nel­sen fra Kris­tian­sand ting­rett trek­kes det fram at 47-årin­gen gjen­tat­te gan­ger har for­søkt å skaf­fe seg vå­pen mens han har vært inn­lagt på Sør­lan­det syke­hus Aren­dal.

«Ret­ten fin­ner at den kva­li­fi­ser­te gjen­ta­kel­ses­fa­ren og be­ho­vet for sam­funns­vern gjør det nød­ven­dig for opp­rett­hol­del­se av dom på tvun­gen psy­kisk helse­vern», he­ter det i dom­men.

– CANNABIS SOM MEDI­SIN

I 2010 ble Evje-man­nen dømt til be­hand­ling for å ha tatt li­vet av sin egen mor på bes­ti­alsk vis. Gjen­tat­te gan­ger har man­nen for­søkt å få dom­men om­gjort. 47-årin­gen me­ner han er frisk.

Men sak­kyn­di­ge me­ner han fort­satt li­der av al­vor­li­ge vrang­fore­stil­lin­ger

Man­nen øns­ker å flyt­te til­ba­ke til en gård i Evje og Hornnes, og me­ner cannabis er alt han tren­ger. Sak­kyn­di­ge me­ner han da kan ut­vik­le psy­ko­ser som gjør ham far­lig.

«Ob­ser­van­dens tan­ker om cannabis som «god medi­sin» er slik at den sak­kyn­di­ge an­tar at det lett kan ut­vik­le seg til et mis­bruk av cannabis som var en vik­tig fak­tor i tida rundt den al­vor­li­ge volds­hand­lin­gen med drap», skri­ver ret­ten.

FIKK TIL­SENDT KNI­VER

Pla­nen var at 47-årin­gen skul­le inn i en kom­mu­nal om­sorgs­bo­lig og grad­vis ven­de til­ba­ke til hjem­kom­mu­nen. Det­te ble lagt på is i 2014.

« ... både for­di xxxx gjor­de fle­re forsøk på å skaf­fe seg hånd­vå­pen, samt hans mang­len­de vil­je til sam­ar­beid om be­hand­ling», skri­ver ret­ten.

Den draps­døm­te man­nen har hatt til­gang til in­ter­nett og er ak­tiv på Facebook med over tu­sen ven­ner.

Som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har skre­vet, be­stil­te han vin­te­ren 2014 fle­re jakt­kni­ver som han fikk til­sendt. Syke­hu­set fikk kri­tikk, men for­svar­te det åpne re­gi­met sitt av hen­syn til rehabilitering av inn­lag­te.

AN­MELDT

I den nye dom­men kom­mer det fram at 47-årin­gen i 2015 ble an­meldt tre gan­ger for inn­før­sel av det som skal være nar­ko­ti­ka med «psyko­ak­ti­ve/hal­lu­si­no­ge­ne sub­stan­ser». Iføl­ge ham selv kun lov­lig va­rer.

Etter det­te ble det gjort ved­tak som inn­skren­ket hans bruk av data­ma­skin og te­le­fon, opp­ly­ser Tarjei San­den, kon­sti­tu­ert le­der av psy­kia­trisk syke­hus­av­de­ling, til Fædre­lands­ven­nen.

BE­STIL­TE TO HAG­LER

Like fullt be­stil­te 47-årin­gen i no­vem­ber i fjor to hagl­ge­vær, som ble stop­pet av po­li­ti og toll­ve­sen. Iføl­ge ham selv var det­te kun an­tik­ke vå­pen, men po­li­ti­et me­ner beg­ge ge­væ­re­ne var funk­sjons­dyk­ti­ge.

– Det­te er en del av bil­det. Nå er han inn­lagt hos oss og vi hånd­te­rer det som best vi kan, sier Tarjei San­den.

– Du me­ner han ikke er far­lig for and­re inn­lag­te el­ler an­sat­te?

– Nei, ikke så len­ge han er i be­hand­ling, sier San­den.

DATA­MA­SKIN BE­SLAG­LAGT

Tarjei San­den har ingen opp­lys­nin­ger om at 47-årin­gen fak­tisk har klart å få med seg vå­pen inn på syke­hu­set.

– Når det kom­mer pak­ker til ham på en­he­ten, hen­ter vi dem sam­men med ham. Men han får ikke åp­net dem uten at vi har sett gjen­nom dem. Det­te har vi gjort ved­tak på i hen­hold til lov om psy­kisk helse­vern, sier San­den.

Etter det San­den vet be­slag­la po­li­ti­et i fjor høst man­nens data­ma­skin for­di den var brukt til å be­stil­le ulov­li­ge va­rer.

For­sva­rer Ivar Sve­en øns­ker ikke å kom­men­te­re saken ut­over føl­gen­de:

– Min kli­ent er av den opp­fat­ning at an­skaf­fel­sen av våp­ne­ne ikke var i strid med vå­pen­lov­giv­nin­gen, sier Sve­en.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Her er 47-årin­gen i ret­ten i 2010, sam­men med sin da­væ­ren­de for­sva­rer Ben Fe­gran (med ryg­gen til) og da­væ­ren­de ak­tor og stats­ad­vo­kat Jostein Jo­hann­es­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.