Va­len­tins­da­gen for­budt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En dom­stol i Pa­kis­tan har ned­lagt for­bud mot fei­ring av Al­le hjer­ters dag, også kjent som va­len­tins­da­gen, på al­le of­fent­li­ge ste­der i Pa­kis­tan.

Dom­sto­len har vi­de­re lagt ned for­bud mot at medie­ne kan for­mid­le noe som helst som er knyt­tet til kjær­lig­hets­da­gen.

I Pa­kis­tan fø­rer den år­li­ge mar­ke­rin­gen av kjær­lig­he­ten til at man­ge tar til mot­mæle, med hen­vis­ning til re­li­giø­se teks­ter. Lan­dets pre­si­dent Mamnoon Hus­sain opp­ford­ret folk i fjor til å la være å mar­ke­re da­gen for­di det ikke var en mus­limsk mar­ke­ring, men vest­lig tra­di­sjon.

– Va­len­tins­da­gen har ingen til­knyt­ning til vår kul­tur og bør unn­gås, sa pre­si­den­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.