Opp­kjø­rin­gen er i gang

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Tra­di­sjo­nen tro sli­per par­te­ne i ar­beids­li­vet kni­ve­ne foran årets inn­tekts­opp­gjør. Men én ting er de eni­ge om: Mo­de­ra­sjons­tida er ikke over.

LO vars­ler at de vil kjem­pe for at årets opp­gjør ikke blir et null­opp­gjør, etter fjor­årets real­lønns­ned­gang.

– Vi har hatt to opp­gjør der vi har hatt vel­dig mo­de­ra­te krav. Det be­tyr at al­le som har hatt sen­tra­le opp­gjør, sit­ter igjen med om­trent in­gen­ting. Det må vi få gjort noe med, sier Lo-le­der Gerd Kris­ti­an­sen til NTB.

Man­dag møt­te hun sin mot­part NHO og stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg (H) på re­gje­rin­gens halv­år­li­ge kon­takt­møte for par­te­ne i ar­beids­li­vet, der det kom­men­de inn­tekts­opp­gjø­ret var blant te­ma­ene. Hva LOS krav vil være, blir imid­ler­tid ikke kjent før etter et møte i LOS re­pre­sen­tant­skap 21. mars.

DÅR­LI­GE TI­DER

Så langt er imid­ler­tid både LO og NHO eni­ge om at det er et godt styk­ke fram til norsk øko­no­mi kan frisk­mel­des.

– Det er fort­satt sto­re pro­ble­mer i pe­tro­le­ums­in­du­stri­en med opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger og ned­gang i in­ves­te­rin­ger. Det be­tyr, dessverre, at vi er av­hen­gi­ge av fort­satt mo­de­ra­sjon, sier Nho-le­der Kris­tin Sko­gen Lund til NTB.

I fjor før­te lønns­opp­gjø­ret til en real­lønns­ned­gang. Om det sam­me vil skje i år, av­hen­ger del­vis av pris­veks­ten. Man­dag 20. februar skal Det tek­nis­ke be­reg­nings­ut­val­get for inn­tekts­opp­gjø­re­ne (TBU) leg­ge fram sin fore­lø­pi­ge rap­port om lønns- og inn­tekts­ut­vik­lin­gen, pris­ut­vik­lin­gen og ut­vik­lin­gen i kon­kur­ranse­ev­nen.

Sko­gen Lund pe­ker på at det fort­satt er be­hov for å sik­re norsk kon­kur­ranse­kraft.

– Det er ikke noe grunn­lag for lønns­vekst i norsk øko­no­mi, sier hun og vi­ser til at tid­li­ge­re kun­ne Norge eks­por­te­re olje dyrt og im­por­te­re nød­ven­di­ge va­rer billig.

NEI TIL NULL­OPP­GJØR

– Slik er det ikke len­ger, slår hun fast – og gis del­vis rett av Lo-le­de­ren.

– I den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen vi står oppe i, skal vi ut­øve mo­de­ra­sjon. Men det be­tyr ikke at vi skal ha et null­opp­gjør, fram­hol­der Kris­ti­an­sen.

I år er det et så­kalt mel­lom­opp­gjør, noe som be­tyr at for­hand­lin­ge­ne, som star­ter i mars, skjer mel­lom NHO og LO/YS sen­tralt.

Men det kan by på pro­ble­mer å fin­ne en inn­ret­ning på årets opp­gjør, me­ner Kris­ti­an­sen.

– Vi har bran­sjer som sli­ter, og bran­sjer som går så det su­ser. Vi må sær­lig ta hen­syn til kon­kur­ranse­ut­satt sek­tor. Det kan bli vans­ke­lig, men vi skal få det til i år, slik vi har gjort tid­li­ge­re, sier Lo-le­de­ren.

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

På kon­takt­mø­tet vars­let også stats­mi­nis­te­ren at inn­sat­sen mot kri­mi­na­li­tet i ar­beids­li­vet skal for­ster­kes.

– Arbeidslivskriminalitet er et stort sam­funns­pro­blem, og det er vik­tig for oss å be­kjem­pe ulovlig virk­som­het med mål­ret­te­de til­tak og bedre verk­tøy, sier Erna Sol­berg.

Hun pe­ker på at trass i at både po­li­ti­et, skatte­myn­dig­he­te­ne, Ar­beids­til­sy­net, Nav og and­re of­fent­li­ge eta­ter har styr­ket inn­sat­sen mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­te­ten, har den blitt både gro­ve­re og mer sam­men­satt de sis­te åre­ne. Det­te vil re­gje­rin­gen få bukt med gjen­nom styr­ket ko­or­di­ne­ring og bedre in­for­ma­sjons­flyt. Blant an­net skal det bli vans­ke­li­ge­re å skju­le seg bak en falsk iden­ti­tet.

Ini­tia­ti­vet blir hilst vel­kom­men av både LO og NHO.

FOTO: NTB SCANPIX

LO le­der Gerd Kris­ti­an­sen hil­ser på stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg før et møte i re­gje­rin­gens sitt kon­takt­ut­valg med par­te­ne i ar­beids­li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.