– Økt kon­kur­ran­se de sis­te par åre­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Di­plom Is, Ri­ta Kris­tin Broch, kan for­tel­le om økt kon­kur­ran­se i det nors­ke is­krem­mar­ke­det de sis­te par åre­ne grun­net et stør­re og bre­de til­bud fra fle­re le­ve­ran­dø­rer.

– Det sy­nes vi er po­si­tivt, da det også øker in­ter­es­sen for is­krem ge­ne­relt og bi­drar til ka­te­go­ri­vekst. Som le­ve­ran­dør har vi økt vår in­no­va­sjons­takt og til­byr fle­re og mer spen­nen­de pro­duk­ter til mar­ke­det, skri­ver Broch i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

Om Hen­nig-ol­sen Is og de­res mil­lard­mål har hun føl­gen­de kommentar:

– De er en dyk­tig is­krem­le­ve­ran­dør med man­ge gode is­krem­pro­duk­ter. Selv sy­nes vi det er fint med am­bi­siø­se ak­tø­rer i mar­ke­det, da det­te gav­ner for­bru­ker og gir yt­ter­li­ge­re ka­te­go­ri­vekst.

Om­set­nin­gen til Di­plom Is har lig­get over mil­li­ar­den i pe­rio­den 2004 til 2009, samt i 2014. De øv­ri­ge åre­ne si­den 2004 har om­set­nin­gen va­ket like un­der mil­li­ar­den.

– Vi job­ber he­le ti­den for å lage nye og spen­nen­de is­krem­pro­duk­ter til de nors­ke for­bru­ker­ne. De sis­te par åre­ne har vi in­ten­si­vert vårt in­no­va­sjons­ar­beid og har kom­met med man­ge nye is­kre­mer som Wan­ted-se­ri­en, Royal La­kris og Dream Si­tron. Det­te tror vi er helt nød­ven­dig for å ska­pe vi­de­re vekst, skri­ver Broch og lo­ver yt­ter­li­ge­re nyheter for kom­men­de se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.