15 ban­ker i sør inn i Vipps

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

Man­dag ble det kjent at over 100 ban­ker går sam­men og sat­ser på Vipps. På Sør­lan­det be­tyr det at Sr-bank, Spare­ban­ken Sør, Spare­skil­lings­ban­ken og en rek­ke lo­ka­le spare­ban­ker blir med

– For lo­kal­ban­ke­ne er det­te vel­dig bra. Vi sik­rer oss til­gang til de bes­te tje­nes­te­ne og pro­duk­te­ne in­nen mo­bil be­ta­ling, sier bank­sjef i Spare­skil­lings­ban­ken, Ken­neth Enge­dal, til Fædre­lands­ven­nen.

Lo­kal­ban­ken i Kris­tian­sand er en av de over 100 ban­ke­ne som nå blir med­ei­ere i Vipps, som til nå har vært en del av Dnb-kon­ser­net.

Inn på ei­er­si­den kom­mer 15 selv­sten­di­ge spare­ban­ker, som også er del­ei­ere i Fren­de For­sik­ring, Spare­bank 1-al­li­an­sen, Eika­al­li­an­sen og Spare­ban­ken Mø­re. På Sør­lan­det vil dis­se ban­ke­ne bli med som Vipps-ei­ere:

●● Aren­dal og Omegns Spare­kas­se

●● Bir­ke­nes Spare­bank

●● DNB

●● Evje og Hornnes Spare­bank

●● Flekkefjord Spare­bank

●● Gjer­stad Spare­bank

●● Jern­bane­per­so­na­lets bank og for­sik­ring

●● Kvi­nes­dal Spare­bank

●● Lil­le­sands Spare­bank

●● Spare­bank 1 Sr-bank

●● Spare­ban­ken Sør

●● Spare­skil­lings­ban­ken

●● Søg­ne og Greip­stad Spare­bank

●● Valle Spare­bank

●● Ve­gårs­hei Spare­bank Av­ta­len for­ut­set­ter god­kjen­ning fra nors­ke til­syns­myn­dig­he­ter, slik at sam­ar­bei­det inn­til vi­de­re ikke vil få noen prak­tis­ke kon­se­kven­ser for bank­kun­de­ne.

– For kun­de­ne har det til nå vært eks­tremt uover­sikt­lig med en rek­ke be­ta­lings­ap­per og -løs­nin­ger fra for­skjel­li­ge ak­tø­rer. Også for bu­tik­ker som måt­te for­hol­de seg til fle­re be­ta­lings­sys­te- mer har det­te vært ut­ford­ren­de, me­ner Enge­dal.

– Men Vipps har jo vært til­gjen­ge­lig for al­le uav­hen­gig av bank­for­bin­del­se?

– Det har det, men for Norge, som len­ge har hatt en tra­di­sjon hvor ban­ke­ne sam­ar­bei­der om in­fra­struk­tur for bank­tje­nes­ter, var det­te nå i ferd med å sprek­ke på mo­bil­be­ta­ling. Der­for er det­te en gle­dens dag, sier Enge­dal.

Også Spare­ban­ken Sør pe­ker på for­enk­ling som det vik­tigs­te.

– Kun­de­ne får fær­re elek­tro­nis­ke be­ta­lings­tje­nes­ter å for­hol­de seg til, noe som kan­skje er en av de vik­tigs­te dri­ver­ne i det­te, sier di­rek­tør for kon­sern­stab i Spare­ban­ken Sør, Rolf H. Søra­ker.

Han vi­ser til at Spare­ban­ken Sør til nå har til­budt noe av det sam­me som Vipps gjen­nom venne­be­ta­ling og mo­bil­be­ta­lings­løs­nin­gen Sping.

– Nå får vi sam­let alt i en tje­nes­te noe som for­enk­ler hver­da­gen for bru­ker­ne. Så er det også vik­tig for norsk bank­næ­ring at vi styr­ker oss vi­de­re mot den in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­sen som vil kom­me med at mar­ke­det for dis­se tje­nes­te­ne blir mer åpne fram­over, for­tel­ler Søra­ker.

Der­som nors­ke til­syns­myn­dig­he­ter god­kjen­ner in­ten­sjons­av­ta­len mel­lom de over 100 ban­ke­ne, er må­let at den nye ei­er­struk­tu­ren er på plass fra au­gust 2017.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

- For lo­kal­ban­ke­ne er det­te vel­dig bra. Vi sik­rer oss til­gang til de bes­te tje­nes­te­ne og pro­duk­te­ne in­nen mo­bil be­ta­ling, sier bank­sjef Ken­neth Enge­dal i Spare­skil­lings­ban­ken.

DAR KOLLSTAD FOTO: REI-

Rolf H. Søra­ker, di­rek­tør for kon­sern­stab i Spare­ban­ken Sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.