Stort olje­funn

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Olje­sel­ska­pe­ne Aker BP, Lun­din og DEA har fun­net sto­re olje- og gass­fore­koms­ter i Fi­li­cu­di-pro­spek­tet i det sør­li­ge Ba­rents­ha­vet.

Fun­net har en stør­rel­se på mel­lom 35 og 100 mil­lio­ner fat olje­ekvi­va­len­ter, opp­ly­ser sel­ska­pe­ne. Det er gjort funn av både olje og gass, men sel­ska­pe­ne un­der­stre­ker at det er olje­fore­koms­ten som er ho­ved­prio­ri­tet.

Svensk­eide Lun­din Pe­tro­le­um skri­ver i en presse­mel­ding at sel­ska­pet ser po­ten­si­ell olje- og gass­pro­duk­sjon på 79.000-91.000 fat olje­ekvi­va­len­ter per dag i 2017. Sel­ska­pet vars­ler sam­ti­dig at det vil skil­le ut all ikke-norsk pro­duk­sjons­virk­som­het i et eget sel­skap, som har fått nav­net In­ter­na­tio­nal Pe­tro­le­um Cor­po­ra­tion (IPC). De nors­ke ver­di­ene til Lun­din ut­gjør 96 pro­sent av sel­ska­pets pe­tro­le­ums­re­ser­ver. Ut­skil­lel­sen av den ikke­nors­ke virk­som­he­ten er et ledd i å mak­si­me­re ver­di­en fra Lun­dins nors­ke por­te­føl­je for sine ak­sjo­næ­rer, opp­ly­ser sel­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.