Får gå vi­de­re med helse­lab

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TORMOD FLEM VEGGE

Uni­ver­si­tets­sty­ret på UIA har gitt grønt lys for å gå vi­de­re med pla­ne­ne om å byg­ge en ny, stor helse­lab i Grim­stad.

– UIA er kla­re for å går vi­de­re med pro­sjek­tet, sier Step­hen Sei­ler, vise­rek­tor på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der (UIA).

I slut­ten av ja­nu­ar skrev Fædre­lands­ven­nen om pla­ne­ne om en ny helse­lab, I4helse, på uni­ver­si­tets­om­rå­det til UIA i Grim­stad. La­ben, der det skal ut­vik­les helse­og vel­ferds­tek­no­lo­gi, er et sam­ar­beid mel­lom UIA, næ­rings­li­vet og Grim­stad kom­mu­ne.

Hå­pet er at la­ben blant an­net skal ska­pe nye ar­beids­plas­ser og bedre helse­tje­nes­ter i re­gio­nen.

ETT STEG NÆR­ME­RE

Ny­lig ved­tok uni­ver­si­tets­sty­ret på UIA å gå vi­de­re med helse­lab-pla­ne­ne. Der­med er byg­get ett steg nær­me­re rea­li­se­ring.

– Vi job­ber nå med å for­ank­re pro­sjek­tet lo­kalt. Grim­stad kom­mu­ne skal ha ope­ra­ti­ve helse­tje­nes­ter i byg­get. La­ben blir en are­na hvor bru­ke­re, fors­ke­re og pri­va­te ak­tø­rer skal sam­ar­bei­de for å ut­vik­le nye løs­nin­ger, for­kla­rer Sei­ler.

– Men det­te blir ikke bare en lab for Grim­stad kom­mu­ne, men en lab for å løse pro­blem­stil­lin­ger som al­le kom­mu­ner vil møte i åre­ne som kom­mer. Det­te blir en lab he­le Ag­der kan dra nyt­te av, po­eng­te­rer vise­rek­to­ren.

ELDRE­BØL­GEN

Mo­ti­va­sjo­nen for pro­sjek­tet er ut­ford­rin­ge­ne som helse- og om­sorgs­sek­to­ren i Norge står over- for med tan­ke på eldre­bøl­gen, samt na­sjo­na­le in­ten­sjo­ner om at ny tek­no­lo­gi skal gi eld­re mu­lig­he­ter til å bo hjem­me len­ger. Slik skal det spa­res res­sur­ser i form pen­ger, an­sat­te og syke­hjems­plas­ser.

Det skal nå ar­bei­des med å de­fi­ne­re stør­rel­sen på la­ben og be­hov knyt­tet til den. Re­sul­ta­tet vil være av­gjø­ren­de for pris­lap­pen på pro­sjek­tet, som vil kos­te ti­talls mil­lio­ner kro­ner.

Byg­get skal ei­es av JB Ug­land Ei­en­dom og lei­es av UIA.

ILLUSTRASJON: ENO AR­KI­TEK­TER/RAMBØLL MAPPING

Den nye helse­la­ben som er plan­lagt byg­get på uni­ver­si­tets­om­rå­det til UIA i Grim­stad, skal bli en mo­tor for forsk­ning og ut­vik­ling in­nen helse­og vel­ferds­tek­no­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.