Promp og prakt

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN Kris­tian­sand

Kris­tian­sand er opp­kalt etter sin grunn­leg­ger, kong Christian IV, som grunn­la byen Chris­ti­ans­sand 5. juli 1641.

I1877 ble skrive­må­ten Kris­tian­sand inn­ført i Nor­ges Stats­ka­len­der, og sam­me skrive­måte ble gjort gjel­den­de for Kris­tia­nia og Kris­tian­sund, og se­ne­re ble stave­må­ten tatt i bruk i kom­mu­na­le sam­men­hen­ger. Den eld­re skrive­må­ten Chris­ti­ans­sand har vært be­holdt i navn på en del be­drif­ter og for­enin­ger, slik som Christianssands Bryg­ge­ri, Christianssands By­selskab, Chris­ti­ans­sand Stor­band og po­li­tis­ke par­ti­er i byen o.a. Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Kris­tian­sand, Ar­vid Grunde­kjøn, har ut­talt at byen bør end­re skrive­må­ten til­ba­ke til Chris­ti­ans­sand, og fore­slo sam­ti­dig å end­re ord­fø­rer­tit­te­len til bor­ger­mes­ter; han be­grun­net det med at «bor­ger­mes­ter i Chris­ti­ans­sand har en helt an­nen sus enn ord­fø­rer i Kris­tian­sand».

(Du ver­den, det­te var jo som tatt rett ut av Wikipedia! Hvil­ket det jo også er)!

He­le his­to­ri­en om vår by star­ter alt­så med både Chr’er og ssand’er, men tar seg inn i 1877 med stor K og en li­ten s. Alt­så ikke så pran­gen­de, men nøk­ternt til­pas­set kræs­tian­sandsk.

Ja, det var da, men etter­hvert ble det mer svung. Den ene bor­ger­mes­te­ren etter den and­re fant sine egne al­ter­na­ti­ver til den frans­ke adels pa­ryk­ker. Noen ek­semp­ler:

• Sør Are­na, kost­nad ca. 500 mil­lio­ner.

• Spare­ban­ken Sør tap­te 77 mil­lio­ner kro­ner på fem må­ne­ders ei­er­skap via klub­ben Start. Kom­mu­nens tap: 40 mil­lio­ner+? For ikke å glem­me det sports­li­ge: «Sør Are­na får skyl­den for Start-kri­sa etter skrekk­tall: - En for­ban­nel­se, Start sli­ter stort øko­no­misk, og det er 25 kam­per si­den sist Start vant en se­rie­kamp». (Dag­bla­det 11.mai 2016).

• Aqua­ra­ma, kom­mu­nen lar seg for­fø­re av Buk­ke­ne Kru­se og lå­ner 600 mil­lio­ner til å kjø­pe ut sist­nevn­tes ei­er­skap til svøm­me- og idretts­hall.

• Ny­lig solg­te for­res­ten Kru­se Smith seg ut av res­ten av «dri­den», etter drifts­tap på nær­me­re 30 mil­lio­ner på tre år og en på­føl­gen­de «kin­kig øko­no­misk si­tua­sjon».

• Kil­den Tea­ter- og kon­sert­hus. To­talt be­ta­ler sta­ten 408 mil­lio­ner av de om lag 1,7 mil­li­ar­de­ne det kos­tet å byg­ge kil­den. Kris­tian­sand kom­mu­ne ei­er 60 % og har m.a.o. pun­get ut ca. 800 mil­lio­ner.

• Kunst­si­lo­en. Den er rik­tig­nok ikke kom­met i gang ennå, (iføl­ge Ar­ne Gaute Pedersen er den ut­ran­gert og bør ri­ves), men kom­mu­nen skal igjen ut på låne­mar­ke­det for å skaf­fe sin nød­ven­di­ge ka­pi­tal­an­del. Nye 600 mil­lio­ner er i spill, minst.

Det­te var «Prak­ten», så kom­mer Prom­pen.

Med et slikt over­for­bruk til Brød & Sirkus, må jo noen svi. Oss. Du og jeg. Av­gif­te­nes di­sip­ler.

Økt re­no­va­sjons­av­gift. Økt bom­penge­av­gift. Rush­tids­av­gift. «Jeg skul­le gjer­ne sett at den for­svant og vi har pro­gram­fes­tet at vi ikke skal ha den i Kris­tian­sand. Men når det er sagt så har fyl­kes­tin­get og by­sty­ret i Kris­tian­sand sagt ja til den­ne rus­hav­gif­ten ba­sert på at vi skul­le få ut de sis­te 65 mil­lio­ner kro­ner av de 285 mil­lio­ner kro­ner som var for­ri­ge be­løn­nings­mid­del­pak­ke, sier vara­ord­fø­rer Kris­ti­an­sen. Han tror der­for ikke at rush­tids­av­gif­ten blir fjer­net med det førs­te». Med det førs­te?? Fle­re bom­mer. 50 % øk­ning i par­ke­rings­ge­byr. 80 % øk­ning i bo­sone-par­ke­rings­av­gift. Her er vi ved sa­kens kjerne.

Hva i hel­si­ke fore­går? Og hvor skal det ende? Hjelp! Er det noen som kjen­ner on­kel Skrue?

Sist men ikke minst: «Kris­tian­sand lig­ger fort­satt høy­est i ei­en­doms­skatt per inn­byg­ger blant de ti størs­te by­ene, sier øko­nomi­di­rek­tør Ter­je Fjellvang i Kris­tian­sand kom­mu­ne». Ja­vel, men det er da helt prakt­fullt, ikke sant, Chris­ti­ans­sand?

❞ Med et slikt over­for­bruk til Brød & Sirkus, må jo noen svi. Oss. Du og jeg. Av­gif­te­nes di­sip­ler.

ARKIVFOTO

Kil­den Tea­ter- og kon­sert­hus. To­talt be­ta­ler sta­ten 408 mil­lio­ner av de om lag 1,7 mil­li­ar­de­ne det kos­tet å byg­ge kil­den. Kris­tian­sand kom­mu­ne ei­er 60 % og har m.a.o. pun­get ut ca. 800 mil­lio­ner, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.