Ven­st­re var med på Nye Vei­er AS

Faedrelandsvennen - - MENING - PET­TER N. TOLDNÆS Ven­st­re, stor­tings­kan­di­dat Aust-ag­der og Vest-ag­der

En­ten er Vest-ag­der Frps The­odor Bar­don Helland og Gis­le Mei­nin­ger Saud­land di­rek­te små­li­ge, el­ler så har de so­vet i ti­men.

●● Jeg holdt på å set­te kaf­fen i vrang­stru­pen da jeg så de nevn­te re­pre­sen­tan­ters inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 7. februar. Det er flott å se at Frp er for­nøyd med at vi har fått et ut­byg­gings­sel­skap for vei, men å skri­ve at «til og med Ven­st­re er mot Nye vei­er» er en di­rek­te usann­het. Fak­tum er at Ven­st­re var med på å sik­re at Nye Vei­er ble en rea­li­tet. Uten støt­ten fra Ven­st­re og Kris­te­lig Folke­par­ti had­de ald­ri vei­sel­ska­pet blitt etab­lert i 2015.

Ven­st­re støt­tet opp­ret­tel­sen av Nye Vei­er for­di vi sam­men med re­gje­rings­par­ti­ene og KRF had­de et øns­ke om å opp­nå en mer hel­het­lig, sam­men­hen­gen­de og kost­nads­ef­fek­tiv ut­byg­ging av ho­ved­veg­net­tet i Norge. Det gir sto­re for­de­ler for næ­rings­liv og inn­byg­ge­re som fer­des på vei­ene våre.

Gode vei­er er dess­uten vik­tig for tra­fikk­sik­ker­he­ten. Det er en nød­ven­dig­het når al­le par­ti­er job­ber for et fel­les ved­tatt mål om null hardt skad­de og drep­te i tra­fik­ken gjen­nom null­vi­sjo­nen. Dår­li­ge vei­er er hel­ler ikke god miljø­po­li­tikk.

Det er mu­lig at Vest-ag­der Frp øns­ker å be­fes­te en usann­het om at Ven­st­re er mot alt som om­hand­ler vei og vei­byg­ging, men det er rett og slett ikke til­fel­le. Jeg hå­per det­te var en glipp fra Bar­don og Saud­land, og at de ikke skal set­te stan­dar­den for valg­kam­pen ved å slen­ge rundt seg med usann­he­ter om hva de­res po­li­tis­ke kon­kur­ren­ter står for. Vi må al­le job­be for en re­de­lig valg­kamp.

Nye Vei­er gir bedre vei­er og tryg­ge­re vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.