Skjønt og skjørt om små ting

Er du en av dem som sy­nes det er for lite av ord som kala­bik­ker, ab­do­men og kon­ta­mi­nert i norsk lit­te­ra­tur?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

«Tenk fort»

Ole Ro­berg Sun­de Gyl­den­dal re), men of­te mak­ter han å leg­ge i teks­ten noe uven­tet, noe skarpt, noe kre­ven­de el­ler til og med far­lig.

For ek­sem­pel når han skri­ver om kål­ra­bi­en og fla­ten der den er skilt fra plan­ten, snit­tet av en stor kniv – og as­so­si­e­rer vi­de­re til hu­tu­ene og tut­si­ene og ma­che­te­ne på døds­mar­ke­ne i Rwan­da. På vei gjen­nom det­te land­ska­pet er han inn­om både ety­mo­lo­gi, sorg, for­eld­re­ne sine, fi­lo­so­fi og en mis­tet smokk.

Det Sun­de opp­når i det­te pro­sjek­tet, og det er ikke førs­te gang han skri­ver om små ting, er å trek­ke bar­nets und­ring og opp­da­gel­se av ver­den over i det voks­ne, slik vi, med all vår er­fa­ring, måt­te ha sett tin­ge­ne om vi skul­le sett dem med bar­nets be­gjær­lig­het.

”Tenk fort” er for deg som ser det skjøn­ne i det rare, som har sans for na­tu­rens un­der­fun­dig­he­ter og li­vets ab­sur­di­te­ter og som ikke sy­nes det kan bli nok finur­lig­he­ter i norsk språk.

Og kan­skje skal den ikke le­ses i ett strekk, men sna­re­re dyk­kes ned i, når man tren­ger å opp­da­ge ver­den litt igjen.

Har du hørt om krea­tiv hu­kom­mel­se? Det er når hjer­nen vår end­rer det vi hus­ker – uten at vi er klar over det.

Hjer­nen er et spen­nen­de or­gan. For ti­den skri­ves det en del om hvor­dan den fun­ge­rer, og en av bø­ke­ne er «Å dyk­ke etter sjø­hes­ter», som tar for seg hu­kom­mel­sen.

Boka er skre­vet av to søst­re,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.