Na­tur­lig hjelp til dine vann­la­tings­pro­ble­mer

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Nat­tis­sing, pro­ble­mer med å uri­ne­re el­ler en fø­lel­se av at blæ­ren ald­ri er helt tom...

Når menn når en viss al­der opp­le­ver vel­dig man­ge pro­ble­mer med vann­la­tin­gen. Det skyl­des i de fleste til­fel­ler pro­sta­ta­kjer­te­len som helt na­tur­lig vokser med al­de­ren og der­med etter­hvert be­gyn­ner å klem­me på urin­rø­ret.

Pro­ble­mer med å tis­se blir of­te be­trak­tet som en litt pin­lig sak, og det ta­bu­et gjør at man­ge menn går rundt med opp­fat­tel­sen at ”det­må­man bare lære å leve med.”

Fle­re eks­per­ter ad­va­rer imid­ler­tid nå mot den innstil­lin­gen – en god­ar­tet for­stør­ret pro­sta­ta går nem­lig ikke kun ut over menns vann­la­ting. Hos største­par­ten med­fø­rer til­stan­den etter­hvert også for­styr­ret natte­søvn og et ure­gel­mes­sig søvn­møns­ter. Det kan star­te et skred av mer al­vor­li­ge og om­fat­ten­de kon­se­kven­ser.

Det er med and­re ord man­ge gode grun­ner til å ikke bare la det stå til.

Hel­dig­vis er det gode mu­lig­he­ter for å gjø­re noe med både nat­tis­sing og vann­la­tings­pla­ger før pro­ble­me­ne for al­vor tar over­hånd.

Fle­re nye forsk­nings­for­søk­med na­tur­stof­fer har vist gode re­sul­ta­ter i for­hold til både bedre blære­tøm­ming, fær­re natt­li­ge vann­la­tin­ger og en styr­ket ur­in­strå­le. I Nor­den har det nors­ke fir­ma­et Well­vi­ta in­tro­du­sert pro­duk­tet Sa­ba­lix, som nett­opp er ba­sert på de spe­si­el­le dverg­pal­me-bæ­re­ne. Sa­ba­lix inne­hol­der i til­legg det un­der­støt­ten­de mi­ne­ra­let sink, som bi­drar til et nor­malt te­st­os­teron­nivå i krop­pen.

Hvis vann­la­tings­pro­ble­mer blir for sto­re kan det bli snakk om­mer dras­tis­ke be­hand­lings­me­to­der. Dis­se kan imid­ler­tid være for­bun­det med en rek­ke bi­virk­nin­ger, somfår man­ge til å se det­te som al­ler sis­te ut­vei.

Tap av sex­lyst, trett­het og svim­mel­het er noen av føl­ge­ne som skrem­mer.

Les mer på: well­vi­ta.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.