KIF med brak­sei­er på hjemme­bane

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN,

Ski­ensla­get Her­ku­les ble ut­klas­set 31-18 i søn­da­gens hjemme­kamp i Gimle­hal­len.

For­ri­ge gang la­ge­ne møt­tes end­te det med fem­måls­tap for sør­len­din­ge­ne. Det var den gang. Dom­me­ren had­de knapt ruk­ket å blå­se i gang kam­pen før Alek­san­der Aa­bel sør­get for KIFS førs­te mål. De­ret­ter kom de som per­ler på ei snor. Det var li­ten tvil om hvem som kom til å do­mi­ne­re kam­pen. Mens ver­te­ne kjør­te tem­po fra førs­te av­kast, mak­tet ikke gjes­te­ne å ska­pe sjan­ser.

Midt­veis i førs­te om­gang be­gyn­te imid­ler­tid de blå og hvi­te å slap­pe av på en syv­måls­le­del­se. Da så tele­mar­kin­ge­ne sitt snitt til å hen­te inn noe av for­spran­get. 22 mi­nut­ter ut i om­gan­gen var det kun tre mål som skil­te, nær­me­re kon­takt ble det ald­ri. KIF hen­tet seg raskt inn igjen, ryk­ket ifra og kun­ne gå til pause med kom­for­tab­le 18-9 i sin fa­vør.

– Vi had­de en for­ry­ken­de god start, men had­de en down midt­veis i om­gan­gen. Men det po­si­ti­ve er at vi hen­tet oss inn igjen, og spil­te bra i både for­svar og angrep, sa spil­ler og se­nior­le­der Ve­gard Kal­stad før han for­svant inn i gar­de­ro­ben sam­men med de and­re Kif-spil­ler­ne.

Opp­tu­ren bare fort­sat­te etter hvi­len. Igjen var det Se­bas­ti­an Schultz Hansen som kun­ne no­te­re seg for flest nett­kjen­nin­ger, i alt fem. Etter søn­da­gens kamp har han klat­ret til 3. plass på lis­ta over topp­sco­re­re i norsk 1. di­vi­sjon.

Men det var ikke bare i angrep KIF lyk­tes søn­dag. For­sva­ret satt som et skudd og gjor­de li­vet som sis­te­skan­se let­te­re. Ke­eper­ne Si­men Ne­set og Adin Se­ho­vic var­tet på sin side opp med fle­re ka­non­red­nin­ger. Sist­nevn­te fikk også hjemme­la­gets beste­manns­pre­mie.

Selv om det var mors­dag var det li­ke­vel ingen kjæ­re mor for gjes­te­ne. Seks av spil­ler­ne had­de sam­me helg også del­tatt i Le­røy­se­ri­en for G18 i Sukke­vanns­hal­len. Men av­vi­ser at 1. di­vi­sjons­ta­pet skyld­tes at de var slit­ne.

– Ler­øy har ingen inn­virk­ning på re­sul­ta­tet. Vi var bare ikke på­skrudd i dag. Vi mang­let den sis­te gnis­ten, suk­ket An­ders Tei­ge Bøe, 17 år, og vil helst ikke på­min­nes at la­get hans slo kris­tian­san­der­ne i Ski­ens­hal­len i høst.

KIF ser­ver­te fin­fin hånd­ball søn­dag. Spe­si­elt Se­bas­ti­an Schultz Hansen og Mat­hias Chris­ti­an­sen i to­spann er som et gam­melt ek­te­par som vet nøyak- og fel­les inn­sats. El­ler det Ti­homir Bal­tic kal­ler po­si­tiv ener­gi.

– Det var fantastisk. Det ser ut som la­get tren­ger å kri­ge. Vi må ha inn­sats i hver kamp. For vi har po­ten­si­al, men vi må hol­de i hver kamp. Vi er av­hen­gig av po­si­tiv inn­sats, sier en for­nøyd Kif-tre­ner.

KIF lig­ger fort­satt på 7. plass. Med 15 spil­te kam­per har Sandnes og Nøt­ter­øy Hånd­ball nå byt­tet plass på ta­bell­top­pen. Først­nevn­te har 23 po­eng, neste­mann har 21. Det har også Sande­fjord Hånd­ball på tred­je, men med dår­li­ge­re mål­for­skjell.

Søn­dag 19. februar går tu­ren øst­over, til Ha­s­lum. Bæ­rin­ge­ne fikk bank borte da sør­len­din­ge­ne vant 30-22 i ok­to­ber. Ha­s­lum lig­ger på ta­bell­plas­sen un­der KIF med 11 po­eng.

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

KIF er to po­eng ri­ke­re etter søn­da­gens kamp mot Her­ku­les. Foran fra ven­st­re Mat­hias Chris­ti­an­sen, Je­sper Brekke Hansen, Sti­an Nygaard Michael­sen, Ben­dik Hol­stad, Chris­tof­fer Ry­der Lis­le­vand og Jo­han­n­es Jå­s­und. Bak fra ven­st­re Ti­homir Bal­tic (tre­ner), Kris­ti­an Male­rød Lar­sen, Ve­gard Kal­stad, Glenn Stie, Si­men Ne­set, Alek­san­der Aa­bel, Sind­re Rosse­land Sør­li, Kris­ti­an Nord­vik Thys­sen, Adin Se­ho­vic, Er­lend År­stein Hansen og Se­bas­ti­an Schultz Hansen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.