De­par­te­men­tet: – Blir mer flek­si­belt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

●● Bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet vi­ser til en presse­mel­ding stats­råd Solveig Hor­ne (Frp) tid­li­ge­re har sendt ut om den nye re­fu­sjons­ord­nin­gen med mindre­åri­ge flykt­nin­ger når vi ber om en kommentar.

Her sier Hor­ne at en ord­ning med fas­te til­skudd per barn vil være mind­re by­rå­kra­tisk og mer flek­si­belt enn det som var ord­nin­gen før.

– Det­te gjel­der både for stat og kom­mu­ne. Ord­nin­gen vil også bi­dra til at kom­mu­ne­ne selv vil fin­ne de bes­te løs­nin­gen, me­ner Hor­ne.

Hun vi­ser også at med om­leg­gin­gen av re­fu­sjons­ord­nin­gen fore­slo re­gje­rin­gen å ut­vi­de ord­nin­ga med sær­skilt til­skudd ved bo­set­ting av flykt­nin­ger med al­vor­li­ge, kjen­te funk­sjons­hem­nin­ger og/el­ler at­ferds­vans­ker.

– Det­te for­sla­get gir kom­mu­ne­ne ei stør­re sik­ker­het ved bo­set­ting av ens­li­ge mindre­åri­ge flykt­nin­ger med sær­li­ge be­hov, skri­ver Hor­ne i presse­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.