– Står om mer enn stat­li­ge ar­beids­plas­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Mat­hias Ber- Fyl­kes­po­li­ti­ker nan­der (H) er blant dem som har kri­ti­sert Ap, og står fast på at kam­pen står om langt mer enn noen stat­li­ge ar­beids­plas­ser i Kris­tian­sand.

– Nye Vei­er har fått en be­vilg­ning i Na­sjo­nal trans­port­plan som blant an­net skal gå til E 39. Hvis du leg­ger ned Nye Vei­er, set­ter du alt det­te i spill igjen. Da er det and­re re­pre­sen­tan­ter som vil kom­me og kjem­pe om at pen­ge- ne skal gå til sin strek­ning. Det er en ri­si­ko vi ikke kan ta, sier han.

Han ber Aps re­pre­sen­tan­ter kjem­pe for Nye Vei­er på sitt lands­møte,

– Ap sier at man kan byg­ge E 39 uten Nye Vei­er og vi­ser til at den lå i for­ri­ge re­gje­rings Na­sjo­nal trans­port­plan?

– Da må man alt­så ta vei­en inn igjen i Na­sjo­nal trans­port­plan og så ven­te på at Stortinget skal be­vil­ge pen­ger. Da vil i hvert fall frem­drif­ten på den­ne vei­en bli be­ty­de­lig ut­satt.

FOTO: KJE­TIL REITE

Ei­rik Då­støl Langeland er lo­kal­po­li­ti­ker for Ar­bei­der­par­ti­et i Kris­tian­sand. Han me­ner Nye Vei­er må få lov å vise hva de du­ger til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.