Snø­fal­let kos­tet 1,6 mill.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Snø­fal­let i for­ri­ge uke kos­tet Kris­tian­sand kom­mu­ne over 1,6 mil­lio­ner kro­ner.

– Hvis snø­væ­ret er på sitt ful­le, kos­ter det oss rundt 100.000 kro­ner i ti­men. Kost­na­de­ne be­står av be­red­skap og time­be­ta­ling, sier Glen Al­lan Eike­land, pro­duk­sjons­sjef i in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Han for­tel­ler om kom­mu­nens kost­na­der knyt­tet til brøy­ting, snø­fre­sing, snø­ryd­ding, sal­ting og strø­ing av kom­mu­na­le vei­er.

– En­tre­pre­nø­re­ne be­ta­les for å ha be­man­ning og ut­styr i be­red­skap 24 ti­mer i døg­net i et de­fi­nert tids­rom i vin­ter­se­son­gen. I til­legg får de be­talt per time fra det tids­punk­tet sel­ve ar­bei­det star­ter, for­kla­rer Eike­land.

Den så­kal­te vin­ter­drif­ten i Kris­tian­sand kom­mu­ne kos­tet i fjor 31,7 mil­lio­ner kro­ner. Bud­sjet­tet sprakk med 6,2 mil­lio­ner kro­ner.

– Fjor­året er et gans­ke ty­pisk gjen­nom­snitts­år. Gjen­nom en fem-ti­års­pe­rio­de lig­ger de år­li­ge vin­ter­drifts­kost­na­de­ne på cir­ka 30 mil­lio­ner kro­ner, sier pro­duk­sjons­sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.