50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. februar 1967

● Den gjen­nom­snitt­li­ge inn­tekt pr. skatt­yter i Vest-ag­der var i 1965 16.200 kro­ner, frem­går det av en over­sikt fra skatte­in­spek­tø­ren. Det er skatte­yter­ne i Kris­tian­sand som top­per sta­ti­stik­ken, med gjen­nom­snitt­lig an­tatt inn­tekt på 18.700 kro­ner. På 2. plass kom­mer Ven­ne­sla med 16.600, der­nest Søgne­øg­ne med 16.400 og Man­dal med 15.400 kro­ner. Lavest gjen­nom­snitts­inn­tekt var det i Lindesnes, 11.400 kro­ner. Pus­sig nok lig­ger Kris­tian­sand un­der fyl­kes­gjen­nom­snit­tet når det gjel­der øk­nin­gen for 1965 65 sam­men­holdt med 1964. Opp­gan­gen en i Kris­tian­sand var 9 pro­sent, mens fyl­ketyl­ket som hel­het var 9,5 pro­sent. Størst t pro­sent­vis øk­ning var det i Sir­dal med ed 26,5 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.