Dab og pod.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - ROALD ANKERSEN

21. juni slukkes Fm-net­tet i vårt dis­trikt. Greit for meg. Ra­dio­til­bu­det på dab er bedre. Det kji­pe er at jeg må kjø­pe ny ra­dio til bi­len, el­ler må jeg egent­lig det? I det sis­te har det vært pro­ble­mer med FM i tun­ne­le­ne jeg kjø­rer gjen­nom på vei til jobb. Der­med har jeg i ste­det brukt den lil­le smarte te­le­fo­nen, og den har dek­ning he­le vei­en fra Grim­stad til Kris­tian­sand. Nett­ra­dio fun­ker. Den sto­re for­de­len er til­gang på gode podcas­ter. To av mine fa­vo­rit­ter la­ges av mine egne kol­le­ger. Ud­jus & Blå­gis opp­sum­me­rer de lo­ka­le ny­he­te­ne og det sto­re bil­det hver uke. Mens Fot­ball­ra­dio­en byg­ger opp til ti­de­nes lo­kal­fot­ball­se­song på en måte som gjør at den er lan­dets bes­te fot­ball­sen­ding for sør­len­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.