Fore­slår by­bane frem­for bussmetro

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VE­GARD DAMSGAARD

En mil­li­ard­in­ves­te­ring i by­bane mel­lom Kris­tian­sand vest og Kris­tian­sand øst, via Kvad­ra­tu­ren og Lund, kan be­ta­le seg, me­ner Norconsult.

– By­ba­nen kan bli en rygg­rad i by­ut­vik­lin­gen. I stør­re grad enn bus­sen gir den for­plik­ten­de ram­mer, som ska­per for­ut­sig­bar­het for ei­en­doms­ut­vik­le­re, sa Chris­tof­fer Evju fra Norconsult.

Han me­ner by­bane gir sto­re for­de­ler med tan­ke på ka­pa­si­tet, fre­kvens og ikke minst frem­kom­me­lig­het.

Øystein Ber­ge fra Cowi pek­te på at ut­vik­lin­gen in­nen trans- port­sek­to­ren skjer med ly­nets has­tig­het, og her må Kris­tian­sand være i fø­rer­se­tet. Om ti år an­tar de at fø­rer­løse bi­ler i stor grad har over­tatt for pri­vat­bi­len.

Sli­ke bi­ler brin­ger folk fra sitt hjem til be­tjent kol­lek­tiv­trans­port, og der­fra til ar­beid. Det på­går forsk­ning om det­te i Por­tu­gal.

– Den vi­ser at man kan ut­fø­re sam­me trans­port­ar­beid med tre pro­sent av da­gens bil­meng­de, og at ingen bru­ker mer enn tre mi­nut­ter mer i rush­et, sa Ber­ge, og la til:

– Det er en van­vit­tig re­vo­lu­sjon, som går enormt fort. Kast dere på, og se mu­lig­he­te­ne som fin­nes.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

De pre­sen­ter­te frem­tids­bil­der for Kris­tian­sand 2041 for for­mann­ska­pet på råd­hu­set ons­dag: Fra ven­st­re Chris­tof­fer Evju fra Norconsult, pro­sjekt­le­der Erik Sands­mark fra Kris­tian­sand kom­mu­ne, Eline Fred­rik­sen fra Cowi, Hen­rik Lund­berg fra ar­ki­tekt­kon­to­ret KAP og Hel­le Juul fra Juul og Frost Ar­ki­tek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.