FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ut­gif­te­ne i Kris­tian­sand havn

● Ag­der Kom­mune­re­vi­sjon fikk i opp­drag av havne­sty­ret å se på ut­gif­te­ne til rei­se- og re­pre­sen­ta­sjon, samt en­kel­te frynse­go­der for de an­sat­te.

● Re­vi­sjo­nen be­mer­ket at man i mot­set­ning til kom­mu­nen, har an­led­ning til å opp­tje­ne bo­nus­po­eng på tje­neste­rei­ser i hav­na, og at det var be­nyt­tet bu­si­ness­class ved man­ge rei­ser.

● Det er i noen til­fel­ler ut­gifts­ført ut­gif­ter til brenne­vin, selv om by­sty­ret har ved­tatt av al­ko­hol­reg­le­men­tet gjel­der i hav­na.

● Det er en del mang­ler ved do­ku­men­ta­sjon av be­spis­ning og noen kon­tant­ut­tak på rei­se.

● Ingen lov­brudd ble fun­net i gjen­nom­gan­gen, men det ble reist spørs­mål om det kan være be­hov for kla­re­re ret­nings­lin­jer for den­ne ty­per ut­gif­ter i Kris­tian­sand havn.

FOTO: JA­COB BUCHARD

– Det­te har vært en eks­tremt be­las­ten­de sak for de in­volver­te. Når vi får nye og ty­de­li­ge ret­nings­lin­jer på plass, vil de være til hjelp, sa styre­le­der Pål Harv i Kris­tian­sand havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.