Kre­ver akutt­be­red­skap i Flekkefjord

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Vidar Kleppe frem­met for­sla­get: Vest-ag­der fyl­kes­ting kre­ver en­stem­mig at Sør­lan­det syke­hus opp­rett­hol­der da­gens akutt­be­red­skap i Flekkefjord.

– Det skul­le bare mang­le, egent­lig. Li­ke­vel er jeg glad for at samt­li­ge par­ti­er støt­tet mitt opp­rop, sier Kleppe i en kommentar til Fædre­lands­ven­nen.

Ved­ta­ket ly­der: «Vest-ag­der fyl­kes­ting vil på det ster­kes­te ta av­stand fra for­sla­get om at Flekkefjord syke­hus må ned­leg­ge trau­me, akutt­ki­rur­gi­en og ulyk­kes­be­red­ska­pen. Fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der kre­ver at den feil­ak­ti­ge be­slut­nin­gen sna­rest om­gjø­res»

Nå er ikke be­slut­nin­gen for­melt tatt ennå. Det er snakk om et for­slag fra syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen. Sty­ret i Sør­lan­det syke­hus skal be­hand­le saken nes­te tors­dag. En­de­lig avgjørelse må helt inn på bor­det til helse­mi­nis­ter Bent Høie.

– Nå reg­ner jeg med at syke­hus­di­rek­tør Ol­sen tar til vet­tet og inn­ser at vi ikke skal ha noe tuk­ling med akutt­be­red­ska­pen på våre tre syke­hus. Hvis ikke, må sty­ret set­te fo­ten ned, sier Kleppe.

ARKIVFOTO: BJELLAND, KJARTAN

Vidar Kleppe me­ner Flekkefjord syke­hus for­tje­ner full seier i kam­pen om akutt­be­red­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.