Te­s­la-ei­er­ne godt for­nøyd

Faedrelandsvennen - - MOTOR TIL CHILE. -

●● Nett­ste­det broom.no har en bil­guide der le­ser­ne skri­ver om bi­le­ne sine, nye el­ler bruk­te, og for­tel­le hva de sy­nes. Iføl­ge den­ne bil­guid­en er Te­s­la-ei­ere i Norge svært godt for­nøyd med bi­le­ne. Det opp­gis sco­re i ka­te­go­ri­ene kjøre­gle­de, kva­li­tet/drifts­sik­ker­het, plass/prak­tis­ke løs­nin­ger, øko­no­mi/kost­na­der og driv­stoff/for­bruk. Te­s­la Mo­del S har fått 26 an­mel­del­ser. Ei­er­ne er stort sett svært for­nøy­de, og an­mel­del­se­ne har i snitt en sco­re på 9,2 po­eng av 10 mu­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.