So­sia­le medi­er bi­drar til s

Via Facebook-si­der med tu­sen­vis av med­lem­mer dri­ves det for­mid­ling av pi­rat­taxi­er i Ag­der. Taxi­næ­rin­gen for­tvi­ler. Po­li­ti­et lo­ver å ak­sjo­ne­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Den­ne virk­som­he­ten får øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for oss, i en bran­sje med økte kost­na­der og små mar­gi­ner, sier Mirza Becir­be­go­vic, fun­ge­ren­de dag­lig le­der for Ag­der Taxi.

Becir­be­go­vic vil ikke bru­ke be­teg­nel­sen «pi­rat­taxi-virk­som­het» om det som for­går i Kris­tian­sand og i Ag­der, da han me­ner ut­tryk­ket sver­ter taxi­næ­rin­gen.

– Vi kal­ler det­te ulovlig per­son­trans­port, po­eng­te­rer han.

8000 MED­LEM­MER

Fle­re Facebook-si­der for­mid­ler ulovlig per­son­trans­port på Sør­lan­det. En av si­de­ne har over 8000 med­lem­mer.

På si­de­ne til­bys det trans­port mot be­ta­ling. Det pub­li­se­res til­bud om å bli kjørt fra a til b, mens pri­sen van­lig­vis av­ta­les via pri­va­te mel­din­ger som ikke er syn­li­ge for of­fent­lig­he­ten.

Ek­sem­pel­vis kan det av­ta­les å kjø­re en tur mel­lom Søg­ne og Kris­tian­sand for et par hundre­lap­per, el­ler en tur til Kje­vik. Det er også ek­semp­ler på for­eld­re som ber om trans­port for å ta bar­net sitt med på lege­un­der­sø­kel­se.

Ak­ti­vi­te­ten på si­de­ne er sær­lig høy på fre­dags­kvel­der og lør­dags­kvel­der.

– AL­LE SAMFUNNSLAG

Fædre­lands­ven­nen mø­ter Yng­var Aas, tra­fikko­or­di­na­tor i Ag­der po­liti­dis­trikt, på Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

– Før sto pi­rat­taxi­en på tom­gang på hjørnet og ven­tet på pas­sa­sje­rer. Nå bru­kes Facebook som for­mid­lings­ka­nal. Vi ser en klar øk­ning når det gjel­der ulovlig per­son­trans­port. Den­ne virk­som­he­ten tru­er en le­gi­tim bran­sje, sier Aas.

På kon­to­ret hans er også en po­liti­et­ter­fors­ker som har ho­ved­an­svar for å over­våke ak­ti­vi­te­ten på Facebook-si­de­ne som for­mid­ler pi­rat­taxi­er.

– Men­nes­ker fra al­le samfunnslag be­nyt­ter seg av til­bu­det, folk fra privat næ­rings­liv og an­sat­te i stat og kom­mu­ne. Det­te er et mar­ked der ver­ken moms, av­gif­ter el­ler hvile­tid er tema, på­pe­ker etter­fors­ke­ren, som av hen­syn til etter­forsk­nings­ar­bei­det øns­ker han å være ano­nym.

LO­VER FLE­RE AK­SJO­NER

Po­li­ti­et har ak­sjo­nert mot den ulov­li­ge virk­som­he­ten, der svar-

SKJERMDUMP

Det­te er en skjermdump fra en av Facebook-si­de­ne der det for­mid­les per­son­trans­port på Sør­lan­det. Når det skri­ves «pm» be­tyr det at pris og lik­nen­de av­ta­les via pri­va­te mel­din­ger, som ikke er syn­lig for of­fent­lig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.