Sen­ter­par­ti­et an­kla­ger San­ner for feil­in­for­ma­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sp me­ner kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan Tore San­ner (H) bru­ker feil tall for hvor man­ge stat­li­ge ar­beids­plas­ser de rødgrøn­ne be­stem­te at skul­le flyt­tes ut av Oslo.

– Hvor stats­rå­den tar sine tall fra, det vet jeg ikke, sier Hei­di Gre­ni (Sp) til NTB.

San­ner vis­te til at re­gje­rin­gen alt har ved­tatt å flyt­te ut 630 stat­li­ge ar­beids­plas­ser og hev­der det er mer enn dob­belt så man­ge stat­li­ge ar­beids­plas­ser som det re­gje­rin­gen Sen­ter­par­ti­et satt i, fikk til. Men Gre­ni vi­ser til at Stor­tin­gets ut­red­nings­sek­sjon har kom­met til at det ble ved­tatt om lag 1.000 ut­flyt­tin­ger i pe­rio­den 2009–2013. En en­stem­mig kom­mu­nal­ko­mi­té har slut­tet seg til dis­se tal­le­ne.

– Det var ikke al­le som er gjen­nom­ført. Det tar tid å flyt­te ut stat­li­ge ar­beids­plas­ser, sier Gre­ni.

Hun er glad for at re­gje­rin­gen vil flyt­te ut enda fle­re ar­beids­plas­ser, men er skuf­fet over at det fore­lø­pig bare er en ut­red­ning.

Iføl­ge hen­ne har det blitt 2.000 fle­re stat­li­ge ar­beids­plas­ser i Oslo un­der den bor­ger­li­ge re­gje­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.