10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

17. FEBRUAR 2007

●● Be­drif­ter på Sør­lan­det må snart tak­ke nei til opp­drag på grunn av ka­ta­stro­fal man­gel på ar­beids­kraft. – Man­ge­len på ar­beids­kraft er i ferd med å bli en kri­tisk fak­tor. Man­ge be­drif­ter har stort be­hov for folk, og det er un­der 2000 le­di­ge i fy fyl­ket, sier Eli­sa­beth Blør­stad, di­rek­tør for NAV i Vest-ag­der. Le­dig­he­ten er gått ned med 25 pro­sent i ag­der­fyl­ke­ne det sis­te året, for menn he­le 27 p pro­sent. – Man­ge­len på ar­beids­kraft k kan bi­dra til at be­drif­ter på Sør­lan­det sn snart må tak­ke nei til opp­drag, sier Blør­stad stad, og leg­ger til: Svært man­ge be­drif­ter regn reg­ner med å hen­te fag­folk fra ut­lan­det i åre­ne som kom­mer. Det gjel­der blant an­net offs off­shore­næ­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.