Ven­st­re-spark til Høy­re

Ven­st­re-po­li­ti­ker Pet­ter N. Toldnæs slår hardt til­ba­ke mot det han opp­fat­ter som uri­me­lig kri­tikk fra Kris­tian­sands Høyre­ord­fø­rer Ha­rald Fur­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Skuf­fel­sen over at ingen av stat­li­ge ar­beids­plas­se­ne som skal flyt­tes ut av Oslo er øre­mer­ket Ag­der, fø­rer til am­per me­nings­ut­veks­ling mel­lom Høy­re og Ven­st­re.

Ut­flyt­tings­pla­nen er et kom­pro­miss mel­lom Høy­re, Frp og Ven­st­re, og Ha­rald Fur­re me­ner den gjen­spei­ler hvor Ven­st­re-po­li­ti­ker­ne på Stortinget kom­mer fra:

– Jeg tror pla­nen er pre­get av tung Ven­st­re-inn­fly­tel­se fra de om­rå­de­ne der Ven­st­re har stor­tings­re­pre­sen­tan­ter som øns­ker å mar­ke­re seg, sa Fur­re til Fædre­lands­ven­nen da pla­nen ble kjent.

– IKKE HØY­RE-PRE­GET

– Den er i hvert fall ikke pre­get av at Høy­re har tre stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra den­ne lands­de­len, pa­re­rer Pet­ter N. Toldnæs som er stor­tings­kan­di­dat for beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne ved val­get til høs­ten.

Ag­der har i dag ingen Ven­stre­re­pre­sen­tan­ter på Stortinget, og Toldnæs etter­ly­ser av­trykk fra de lo­ka­le Høy­re-re­pre­sen­tan­te­ne på Løve­bak­ken:

– Den­ne pro­ses­sen er le­det av Høy­re, og de har hatt masse­vis av mu­lig­he­ter til å kom­me med gode inn­spill, sier Toldnæs.

– Må VÆRE EN SPRED­NING

Ha­rald Fur­re selv har godt sam­vit­tig­het etter­som han le­ver­te en 38 si­ders lang vel­be­grun­net ønske­lis­te over hvil­ke ar­beids­plas- ser som kan egne seg seg i kris­tian­sands­re­gio­nen.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad (H) fra Kris­tian­sand sier det­te:

– Vi job­ber med det­te he­le ti­den, og skul­le gjer­ne hatt mer i den­ne run­den. Men vi må hus­ke at Sør­lan­det al­le­re­de har fått fle­re sto­re pro­sjek­ter som vil ska­pe nye ar­beids­plas­ser, og det må være en spred­ning over he­le lan­det.

Nye Vei­er er med sine 60 ar­beids­plas­ser al­le­re­de in­klu­dert i de 630 som er ved­tatt lagt uten­for Oslo.

– Vi har gjort det vi har kun­net, og jeg er like skuf­fet som Ven­stre­fol­ke­ne som jo skapte sto­re for­vent­nin­ger om at det kom noe til Sør­lan­det, sier stor­tings­re­pre­sen­tant In­gunn Foss (H) fra Lyng­dal.

– Det er også vik­tig å hus­ke på at lands­de­len har fått mye med den­ne re­gje­rin­gen, sier hun, og ten­ker sær­lig fengs­ler til Man­dal og Froland pluss Nye Vei­er.

– VEL­DIG GOD SAM­VIT­TIG­HET

– På­stan­den til Toldnæs fal­ler på sin egen uri­me­lig­het, buld­rer stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) fra Grim­stad, også han med re­fe­ran­se til hva re­gje­rin­gen al­le­re­de har le­vert.

– Så kjem­per vi vi­de­re for de ar­beids­plas­ser som kom­mer fram­over, og jeg har vel­dig god sam­vit­tig­het, sier han.

Pet­ter N. Toldnæs til­bake­vi­ser Fur­res på­stand om at for­de­lin­gen av nye ar­beids­plas­ser har noe som helst med Ven­st­re-po­li­ti­ker­nes hjem­stavn å gjø­re:

– Det flyt­tes ar­beids­plas­ser til både Øst­fold, Sør-trøn­de­lag og Nord­land der par­ti­et ikke en gang er re­pre­sen­tert på Stortinget, sier han.

Sør­lan­det må nå kon­kur­re­re om fle­re av de 1200 ar­beids­plas­se­ne som vur­de­res flyt­tet, blant an­net en ny fel­les fyl­kes­manns­funk­sjon.

– Nå må vi bru­ke ti­den på å job­be for å få flest mu­lig av de and­re ar­beids­plas­se­ne. I til­legg må det være et fel­les pro­sjekt på bor­ger­lig side å ta vare på Nye Vei­er som er det vik­tigs­te in­fra­struk­tur­pro­sjek­tet for lands­de­len, sier Toldnæs.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Den­ne pro­ses­sen er le­det av Høy­re, og de har hatt masse­vis av mu­lig­he­ter til å kom­me med gode inn­spill, sier Pet­ter N. Toldnæs (V).

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ha­rald Fur­re (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.