Ikke ufor­svar­lig da de­ment hop­pet fra and­re eta­sje og døde

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEINAR VINDSLAND

Den sterkt de­men­te man­nen kom seg ut på ve­ran­da­en i and­re eta­sje, falt ned og døde. Fyl­kes­man­nen me­ner kom­mu­nen ikke har brutt for­svar­lig­hets­kra­ve­ne.

Tra­ge­di­en ut­spant seg på Ste­ner Hey­er­dals om­sorgs­sen­ter i Kvad­ra­tu­ren i Kris­tian­sand 31. ok­to­ber 2016. Det fram­går av til­syns­rap­por­ten fra Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der som Fædre­lands­ven­nen har fått inn­syn i.

Man­nen had­de vært inn­lagt på Sør­lan­det syke­hus, som had­de slått fast at han ikke var sam­tykke­kom­pe­tent. Det be­tyr at han var så de­ment at han ikke viss­te sitt eget bes­te, noe som åp­net for bruk av tvang og eks­tra til­tak.

SVÆRT URO­LIG

Både barn og ek­te­fel­le øns­ket at han skul­le få kom­me hjem etter syke­hus­opp­hol­det, og ikke bli lagt inn på in­sti­tu­sjon. I sam­ta­ler med Fyl­kes­man­nen har en­ken sagt at hun ikke tror ulyk­ken vil­le skjedd der­som han had­de fått være hjem­me. På syke­hu­set had­de han vært svært uro­lig, med et sta­dig øns­ke om å få kom­me hjem. Men de på­rø­ren­de skal ha blitt over­talt til å leg­ge ham inn på om­sorgs­sen­te­ret.

Han flyt­tet inn til lang­tids­opp­hold 24. ok­to­ber. Iføl­ge til­syn­rap­por­ten er det jour­nal­ført at han var svært uro­lig på net­te­ne, vil­le hjem og var ut­age­ren­de.

Den 31. ok­to­ber had­de han vært uro­lig igjen, men sov­net etter medi­si­ne­ring. Mel­lom klok­ken 05.15 og 05.30 hør­te noen ly­der, og man­nen ble fun­net på bak­ken un­der ve­ran­da­en i and­re eta­sje. Med kraf­ti­ge hode­ska­der ble han sendt til syke­hus hvor han døde 09.30.

På egen hånd had­de man­nen klart å kom­me seg gjen­nom et smalt vin­du, som skal ha vært sik­ret med barne­sik­ring, klat­ret opp på møb­ler på ve­ran­da­en og kom­met seg over kan­ten.

Po­li­ti­et har etter­fors­ket sa- ken og kon­klu­dert med at det var en «tra­gisk ulyk­ke». An­ne So­fie Helle­bø er virk­som­hets­le­der for om­sorgs­sent­re i Kris­tian­sand kom­mu­ne, og skri­ver det­te i en mail:

«Den tra­gis­ke hen­del­sen har gått inn på al­le som har vært in­volvert. Vi har gått gjen­nom hen­del­sen og sett på de til­tak og vur­de­rin­ger som er gjort, men har ikke fun­net av­vik fra reg­ler og ru­ti­ner. En gjen­nom­gang av sik­ker­hets­me­ka­nis­me­ne ved vin­du­er og dø­rer på om­sorgs­sen­te­ret har hel­ler ikke ført til ve­sent­li­ge funn el­ler end­rin­ger.»

TILSYN

Fyl­kes­man­nen me­ner imid­ler­tid at man­nen var ak­tu­ell for vur­de­ring av bruk av lås­te dø­rer, alarmer el­ler medi­si­ne­ring. Det er ikke do­ku­men­tert at man­nen fikk noe eks­tra tilsyn tross sin uro­li­ge opp­før­sel, men fyl­kes­man­nen leg­ger li­ke­vel til grunn at han har fått eks­tra tilsyn:

«Det er ikke ned­skre­vet at pa­si­en­ten had­de be­hov for ut­vi­det tilsyn. Sam­ti­dig ser vi i jour­na­len at pa­si­en­ten fle­re net­ter har vært uro­lig, spe­si­elt førs­te del av net­te­ne. Det med­før­te at til­tak ble iverk­satt. Natte­vak­te­ne måt­te også fle­re gan­ger roe ned pa­si­en­ten og føl­ge ham til­ba­ke til rom­met på net­te­ne. Dis­se epi­so­de­ne som krev­de at natte­vak­te­ne grep inn, skjed­de «uten­om» de van­li­ge til­syns­run­de­ne», opp­ly­ser Fyl­kes­man­nens se­nior­råd­gi­ver på helse- og so­sial­av­de­lin­gen, Elin Kris­ten­sen, i en mail.

Selv om kom­mu­nen får kri­tikk for ikke å ha vur­dert tvangs­til­tak og ikke har jour­nal­ført at det har vært eks­tra tilsyn, me­ner Fyl­kes­man­nen det­te ikke er brudd på fag­lig for­svar­lig­het. Be­grun­nel­sen er at pa­si­en­ten had­de vært på in­sti­tu­sjo­nen i gans­ke kort tid, og at det tar noe tid før pa­si­en­ten har fått til­pas­set helse­hjelp. Dess­uten me­ner Fyl­kes­man­nen at sik­rings­til­ta­ke­ne også var for­svar­li­ge.

Fyl­kes­man­nen har på veg­ne av Fædre­lands­ven­nen spurt de på­rø­ren­de om de øns­ker å kom­men­te­re saken, og det har de ikke øns­ket.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Her, ved Ste­ner Hey­er­dahl om­sorgs­sen­ter, om­kom en mann da han falt ned fra ve­ran­da­en i and­re eta­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.