Gau­pe løp over ve­ran­da­er på His­øy

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Ei gau­pe løp ons­dag kveld rundt på ve­ran­da­er i Kol­bjørns­vik på His­øy.

– Det­te er me­get uvan­lig, men vi er helt sik­re på at det er ei gau­pe, sier rov­vilt­kon­takt Lars Jør­gen Skjeg­ge­dal til Ag­der­pos­ten.

LØP På VE­RAN­DA­ER

Lo­kal­avi­sen i Aren­dal skri­ver en leng­re sak om gau­pa som tyde- lig­vis har for­vil­let seg ut på His­øy på sin vand­ring øst­over og løpt rundt midt i bygge­felt.

Både po­li­ti og rov­vilt­kon­tak­ter har fått man­ge mel­din­ger om ob­ser­va­sjo­ner.

Ons­dag kveld ble den ob­ser­vert av en rek­ke men­nes­ker som sa den løp i Kol­bjørns­vik, over fle­re ve­ran­da­er og over et ga­ra­sje­tak.

OVER ISEN?

Gau­pa er tid­li­ge­re ob­ser­vert på vand­ring i Grim­stad ved Ryke- ne, på vei øst­over. Le­der i Aren­dal kom­mu­nes etter­søks­grup­pe, Olav Rag­ner Gjenne­stad, tror gau­pa har gått over isen til His­øy.

Nå er det mild­vær og isen er borte. Der­med kan det blir vans­ke­lig for den å kom­me seg vi­de­re. Rov­vilt­kon­takt og etter­søks­grup­pen øns­ker tips om nye ob­ser­va­sjo­ner.

– ER DER ENNÅ

De er ri­me­lig over­be­vist om at gau­pa, som er et natt­dyr, har lig- get stil­le tors­dag og at den natt til fre­dag vil være ak­tiv igjen.

– Gau­per er ikke far­li­ge for folk, men la den være i fred hvis du opp­da­ger den, ly­der rå­det fra Skjeg­ge­dal via Ag­der­pos­ten.

Den er­far­ne vilt­man­nen har ikke hørt om gau­per så langt ute ved kys­ten og i be­byg­de strøk før. Han kal­ler ob­ser­va­sjo­ne­ne svært sjeld­ne.

Det er fo­to­gra­fert fot­spor på en ve­ran­da. Det er ingen tvil om at det er ei gau­pe. Den skal også ha tatt to rå­dyr i Ne­de­nes på sin vei mot His­øya.

FOTO: FVN

Ei gau­pe løp ons­dag kveld rundt på ve­ran­da­er på His­øy i Aren­dal. Den er etter all sann­syn­lig­het på øya frem­de­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.