Plan­la opp­kjøp i 1957 – så gikk det 60 år...

I 1957 var opp­kjøp av Snøgg for førs­te gang oppe som tema hos Nor­ges­plas­ter. Sek­s­ti år sei­ne­re er av­ta­len i boks og Snøggs pro­duk­sjon og an­sat­te flyt­tes fra Mos­by til Ven­ne­sla.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Al­le­re­de da vi kjøp­te Nor­ges­plas­ter i 2010 had­de vi noen sam­ta­ler om at dis­se to be­drif­te­ne had­de så mye til fel­les at de bur­de slås sam­men, sier styre­le­der og med­ei­er i Nor­ges­plas­ter, Jør­gen Re­me.

I styre­rom­met til den tra­di­sjons­rike be­drif­ten på Måneg­lytt i Ven­ne­sla sit­ter fire for­nøy­de her­rer og for­tel­ler Fædre­lands­ven­nen om trans­ak­sjo­nen som full­fø­res 1. mars.

Da blir alt­så Snøgg, som pro­du­se­rer første­hjelps-, akutt­me­di­sinsk- og medi­sinsk- for­bruks­ma­te­ri­ell, en del av Nor­ges­plas­ter, som pro­fi­le­rer seg som en to­tal­le­ve­ran­dør in­nen enk­le­re sår­be­hand­ling.

Os­car Jeb­sen, tredje­ge­ne­ra­sjons­ei­er i Snøgg, kan for­tel­le at de førs­te pla­ne­ne om opp­kjøp lig­ger sek­s­ti år til­ba­ke i tid.

– Po­en­get er at vi har hatt tett dia­log un­der­veis og vært kun­der hos hver­and­re. Vi dri­ver i sam­me bran­sje, men har få kon­kur­re­ren­de pro­duk­ter. Sel­ska­pe­ne ut­fyl­ler hver­and­re, og jeg har he­le ti­den ment at et opp­kjøp vil være in­du­stri­elt rik­tig, sier Jeb­sen, som tid­li­ge­re også har vært med­ei­er og styre­med­lem i Nor­ges­plas­ter.

Opp­kjø­pet med­fø­rer at pro­duk­sjo­nen og de an­sat­te hos Snøgg flyt­tes fra Mos­by til Ven­ne­sla.

INGEN NEDBEMANNING

– Samt­li­ge an­sat­te blir med på flytte­las­set, noe som har vært en vik­tig prio­ri­tet fra min side. Nedbemanning ut­over na­tur­lig av­gang blir ikke nød­ven­dig, sier Jeb­sen.

Det be­tyr at de 40 an­sat­te i Nor­ges­plas­ter får 25-30 nye kol­le­ger i lø­pet av førs­te kvar­tal 2018. Noe som også fø­rer til be­hov for stør­re lo­ka­ler.

– Vi var al­le­re­de i gang med å byg­ge nytt la­ger, men når opp­kjø­pet ble en rea­li­tet, dob­let vi like godt ny­byg­g­area­let og skal også fore­ta en full oppus­sing av ek­sis­te­ren­de byg­nings­mas­se, sier Per Tur­nes, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­ges­plas­ter.

De nå­væ­ren­de lo­ka­le­ne til Snøgg på Mos­by vil etter hvert bli lagt ut for salg.

– Det er nok ikke de let­test om­set­te­li­ge lo­ka­le­ne der de lig­ger tett opp i riks­vei­en, men vi får sen­de en hen­ven­del­se til Mos­vold og høre om han ikke vil kjø­pe nabo­ei­en­dom­men også, hum­rer Jeb­sen og sik­ter til først­nevn­tes kjøp av Høie Fab­rik­ker i rom­jula.

– DYRT

– Hva ble kjøpe­sum­men?

– Det er dyrt å kjø­pe opp, og vi har struk­ket oss til smerte­gren­sen, sva­rer kjø­per.

– Men vi er for­nøyd med salgs­sum­men. El­lers had­de vi ikke sit­tet her, leg­ger sel­ger til før de beg­ge smi­ler lurt.

Med opp­kjø­pet hå­per Nor­ges­plas­ter å rea­li­se­re syner­gi­er in­nen or­ga­ni­sa­sjon, pro­duk­sjon, lo­ka­li­se­ring og dis­tri­bu­sjon.

For kon­kur­ran­sen fra ut­lan­det har ikke blitt mind­re med åre­ne. Noe Snøggs un­der­skudd i 2013 og 2014, samt per­mit­te­rings­vars­ler i 2014, vi­ser.

– De sis­te åre­ne har vi opp­levd at det å pro­du­se­re i Norge, med høy kva­li­tet og tett på det euro­pe­is­ke mar­ke­det, har blitt et for­trinn. Med to eks­tremt ster­ke merke­va­rer i hver sine ni­sje­om­rå­der har vi stor tro på vi­de­re vekst, sier Re­me og for­tel­ler at om­set­nin­gen i Nor­ges­plas­ter har økt fra om lag 80 til 100 mil­lio­ner i de sju åre­ne som har gått etter Re­me med fle­re gikk inn som ei­ere.

200 MIL­LIO­NER

– Med Snøgg på la­get har vi som mål å nå et salg på 200 mil­lio­ner i året om ikke så len­ge, sier Re­me til lett flak­ken­de blikk fra en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør som nett­opp fikk nye mål å strek­ke seg mot.

For Jeb­sen-fa­mi­li­en er en 113 år gam­mel in­du­stri­his­to­rie over.

– Både Nor­ges­plas­ter og Snøgg er av­leg­ge­re av Høie Fab­rik­ker som ble star­tet av min beste­far, Os­car Jeb­sen, i 1904. Selv nær­mer jeg meg 72 og skal ikke ha noen rolle i det nye sel­ska­pet, sier Jeb­sen.

Helt borte blir li­ke­vel ikke Jeb­sen-nav­net fra sår­be­hand­ling­sog første­hjelps­pro­du­sen­ten.

– Både dat­te­ra, som er mar­keds­an­svar­lig i Snøgg, og broren min, som job­ber 20 pro­sent, blir med til Ven­ne­sla. Og kan jeg bru­kes til noe selv, må de bare rin­ge, sier Jeb­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.