Du skal ikke dele bil­der av and­res barn

Sta­dig mer av vår so­sia­le in­ter­ak­sjon fore­går på nett. Men hva som er god nett­skikk og bruk, er det nød­ven­dig­vis ikke like stor enig­het om.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den sis­te ti­den har det blitt økt be­visst­het rundt hva slags barne­bil­der som de­les i so­sia­le medi­er. Sei­nest den­ne uka kun­ne vi lese om blog­ger Ma­ri­ann Jo­han­sen som har slet­tet en rek­ke bil­der av bar­na som hun had­de delt på sin blogg.

På få år har hold­nin­ge­ne til hvil­ke og hvor man­ge barne­bil­der som de­les of­fent­lig end­ret seg dras­tisk. Også blant van­li­ge små­barns­for­eld­re – ikke minst på grunn av at man i stør­re grad er klar over at de pri­va­te, søte barne­bil­de­ne kan ende opp hos pe­do­fi­le og bli tol­ket som noe helt an­net.

Hva slags hold­nin­ger har du til hva du de­ler på Facebook? Her er 10 tips til hva som er gode ku­ty­me i so­sia­le medi­er, både når det gjel­der bil­der og helt and­re og uvik­ti­ge ting.

Du skal ikke dele bil­der av and­res barn. Med mind­re du har spurt først. Fle­re og fle­re unge for­eld­re øns­ker å skjer­me bar­na sine fra so­sia­le medi­er, og øns­ker at bar­na skal være sto­re nok til å be­stem­me selv om de vil bli tatt bil­de av. Husk at det ikke er det sam­me å dele bil­der av barne­barn, nevø­er og nie­ser på Facebook som å vise fram fa­mi­lie­al­bu­met i et fa­mi­lie­sel­skap. Det som leg­ges ut på nett, blir der for all­tid, og det er po­ten­si­elt fle­re tu­sen som kan se det. Had­de du likt om det lå hundre­vis av barne­bil­der av deg selv inn­sau­set i grøt, snørr og tå­rer på Facebook-si­de­ne til fa­mi­lie­med­lem­me­ne dine?

. Bry­ter du loven? Det er blitt skre­vet om barn som har sak­søkt for­eld­re­ne sine for å ha pub­li­sert pin­li­ge barne­bil­der på Facebook. Data­til­sy­net ute­luk­ker ikke at vi kan få lig­nen­de retts­sa­ker i Norge i fram­ti­da. I Frank­ri­ke kan man bli straf­fet med feng­sel i inn­til ett år for å pub­li­se­re et bil­de av en an­nen per­son uten de­res sam­tyk­ke, in­klu­dert bil­der av egne barn. Norsk lov sier ikke noe kon­kret om det­te, men man kan bli straf­fet for å kren­ke pri­vat­li­vets fred der­som man of­fent­lig ut­le­ve­rer per­son­li­ge opp­lys­nin­ger om barn. FNS barne­kon­ven­sjon sier at barn har rett til et pri­vat­liv. Kon­klu­sjon: Spør all­tid før du de­ler bil­der av and­re, både barn og voks­ne. Du skal ikke dele and­res bil­der. Med mind­re du er tag­get i dem selv, el­ler de inne­hol­der of­fent­li­ge bud­skap. Så når dat­te­ra di har vært på Gran Ca­na­ria med mann og barn, søm­mer det seg ikke at mor og far de­ler fe­rie­bil­de­ne de send­te på mel­ding til deg vi­de­re på Facebook. De send­te bil­de­ne i en privat mel­ding slik at bare dere kun­ne se dem av en grunn. Du skal ikke dele and­res baby­ny­he­ter. Når det kom­mer et nytt til­skudd i fa­mi­li­en, kan det være fris­ten­de å dele den sto­re ny­he­ten til al­le – med en gang sms-en tik­ker inn fra de ny­bak­te for­eld­re­ne. Men vent litt. Den­ne ny­he­ten vil nok for­eld­re­ne få lov til å dele selv i so­sia­le medi­er. Når de har gjort det, må du gjer- ne dele, gra­tu­le­re og kom­men­te­re. Det er tross alt en stor dag i ditt liv også.

Alt som duk­ker opp i feeden din, er ikke sendt di­rek­te til deg. Sjekk av­sen­der før du kom­men­te­rer. Når sje­fen til søn­nen din tag­ger ham i et bil­de fra et kurs på Facebook, søm­mer det seg ikke for mor å skri­ve for et fint bil­de det var av basse­gut­ten, og spør­re om han vil kom­me på kjøtt­ka­ker i kveld.

Vi har sett mor­som­me dyre­vi­deo­er før. De er fak­tisk om­trent like gam­le som In­ter­nett, så til­gi dine barn der­som de ikke ler like rått av hver enes­te rar katte­vi­deo du de­ler.

Ikke tro på alt du le­ser. Si­der som sprer fals­ke nyheter kun for å tje­ne pen­ger sprer seg som ild i tørt gress. Det­te så vi sær­lig i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen, der tu­sen­vis av «ny­hets­ar­tik­ler» ble pro­du­sert med tan­ke på å opp­nå mak­si­mal spred­ning i so­sia­le medi­er. Kon­klu­sjon: Sjekk om det er en troverdig av­sen­der/avis før du de­ler vi­de­re.

Du har fle­re «ven­ner» enn du tror. Du har kan­skje bare nær­mes­te fa­mi­lie og ven­ner på Facebook, og de­ler der­for bil­der og sce­ner fra hver­da­gen lett. Men ven­ne­ne dine kan ha 500 el­ler 1500 ven­ner som ser dine inn­legg der­som de­res ven­ner blir tag­get el­ler kom­men­te­rer dine inn­legg, alt etter­som hvil­ke per­son­vern­inn­stil­lin­ger du har valgt. En god huske­re­gel er å ikke dele noe på Facebook som du

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.