År­hund­rets be­søk!

Faedrelandsvennen - - MENING - SOND­RE STULIEN RO SI­MON HEL­LE EIVIND NØKLAND SI­MON SMELAND

Me på Byre­mo ung­doms­sko­le fekk på tysdag den 14. februar eit vel­dig hyg­ge­leg be­søk av Tan­gen vi­dare­gå­an­de sko­le.

●● Dei kom for å pro­mo­te­re i sa­man­heng med res­tau­rant og mat­fa­get dei til­byr. Det­te blei ein ku­li­na­risk opp­le­ving med syr­li­ge, søte og sal­te sma­kar. Vi kjen­de smaksan­sa­ne bare ris­la av gle­de!

Ma­ten som me fekk ser­vert og lag­de var ein full­pak­ka mid­dag, ein tre-ret­tar meny. Me er heilt ei­ni­ge om at det­te blei ein in­ner­tiar!

Kvinnfolka som var med som in­struk­tø­r­ar var til stor hjelp. Gode til å for­kla­re og for­mid­le. Lur­te me på noko, fekk me svar på det me treng­te å vite.

Ei­gen­ska­pa­ne til rei­ska­pa­ne er kan­skje ein av dei vik­ti­gas­te tin­ga, fekk me for­talt. Ein kniv kan bru­kast til meir enn å ber­re kut­ta, og eit glas kan pyn­tast og dan­de­rast til nye høg­dar.

Det er my­kje du kan fin­na på å gje­ra på Tan­gen fekk me høyrt. Blant anna å bryg­gja øl, du kan bli ba­kar el­ler sat­se på kokke­lin­ja og my­kje anna gøy innan­for den­ne fan­tas­tis­ke lin­ja.

Mat­kul­tur hand­lar om å skaf­fe rå­va­rer og ta vare på dei. Du skal nem­leg lage det på rik­tig måte, tenk deg at du la­gar noko med vilt­kjøtt, du sal­tar det for my­kje og då har du øy­de­lagt hei­le den fan­tas­tis­ke opp­le­vin­ga av kjøt­tet.

Mat hand­lar om å lære, dele og leg­gja til ret­te for fel­les­skap.

Tan­gen pro­du­se­rer kort­reist mat. Kort­reist mat har stor inn­verk­nad på kvar­da­gen. Mind­re for­urei­ning og stør­re gle­de. Mas­se gle­de fekk me 9.klas­sin­gar opp­le­ve den­ne da­gen. Tu­sen takk Tan­gen v.s for at dykk kom og gjor­de det­te for oss. Me fekk i al­le fall opp auga våre for mat­fag og mog­leg­hei­ter vi­da­re i kar­rie­r­eva­let vårt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.