Tor­geir Grosaas til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND - JENS DAMSGAARD OG JØR­GEN BECKMANN

●● Vår gode venn Tor­geir Grosaas døde pl­ut­se­lig den 9.2, 77 år gam­mel.

Han voks­te opp på slekts­går­den Bu­jor­det på Grosås i Ive­land med for­eld­re og en yng­re søs­ter. Etter folke­sko­len gikk han smed­lin­ja på Sør­lan­dets kr. Ung­doms­sko­le, Birke­land. Her tok han også real­sko­len før han be­gyn­te på Hornnes gym­nas i 1960. I 1966 var han fer­dig si­vil­ar­ki­tekt ved NTH. Han gif­tet seg i 1965 med Ing­rid Heg­land fra Evje, og flyt­tet til Kris­tian­sand i 1967 der han be­gyn­te som by­plan­leg­ger/avd.ar­ki­tekt i kom­mu­nen.

I 1976 ble han fyl­kes­plan­sjef i V-A. fyl­kes­kom­mu­ne, i 1997 as­sis­te­ren­de fyl­kes­råd­mann, og to år før han ble pen­sjo­nist i 2004, konst. fyl­kes­råd­mann. Tor­geir had­de et stort kristent en­ga­sje­ment. Han var le­der i Grim me­nig­hets­råd og av me­nig­he­te­nes fel­les­råd i Kr.sand. Han del­tok i en rek­ke fri­vil­li­ge til­tak i sin kjæ­re me­nig­het. Tor­geir over­tok fars­går­den på 70-tal­let og had­de stor gle­de og in­ter­es­se av å rus­te den opp. Han skjøt­tet sko­gen med omhu og var en iv­rig je­ger.

Fa­mi­li­en be­tyd­de svært mye for Tor­geir. Barn og barne­barn had­de høy prio­ri­tet, og det gle­det han å være sam­men med dis­se på går­den. Sist jul fei­ret stor­fa­mi­li­en høy­ti­den på Grosås. Ven­ner var vik­tig for Tor­geir, en­ten det var på uten­lands­rei­ser el­ler tu­rer i nær­mil­jø­et og da spe­si­elt i Ive­land. Han var opp­rik­tig in­ter­es­sert i men­nes­ker, en god per­son å sam­ta­le med, både på to­manns­hånd og i grup­per. Han ble lyt­tet til og var ori­en­tert på en rek­ke om­rå­der. Tor­geir ble enke­mann i 2006, men be­holdt et op­ti­mis­tisk syn på til­væ­rel­sen og vis­te en be­und­rings­ver­dig måte å en­ga­sje­re seg på i hver­da­gen. Det gle­det oss da han for noen år si­den fikk en god venn i Ran­di. Dis­se to be­ri­ket liv­e­ne for hver­and­re.

Tor­geir blir dypt sav­net. Våre tan­ker går til bar­na, He­ge og Hen­ning, med fa­mi­li­er. Vi ly­ser fred over Tor­geirs kjæ­re min­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.