Syn som gir mot

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND - HÅ­KON BORGENVIK,

Apg 7,54-60

På en rei­se i Egypt for noen år si­den, vis­te bis­kop Tho­mas oss noe mer­ke­lig. En vi­deo på mo­bil­te­le­fo­nen hans. Tatt opp noen år tid­li­ge­re. Det had­de vært tøf­fe ti­der for de krist­ne i Egypt. Enda tøf­fe­re enn van­lig. Vi­deo­en vis­te en ly­sen­de kvinne­skik­kel­se over ta­ket på en kir­ke i Kairo som ble sett av en hel men­neske­meng­de. For dem var det ikke noe spørs­mål om hva det­te var. Det var jom­fru Ma­ria som vis­te seg for dem til trøst i en vans­ke­lig tid. Hvem er jeg til å set­te spørs­måls­tegn ved slikt?

Jeg kom til å ten­ke på den­ne opp­le­vel­sen da jeg les­te da­gens bi­bel­ord. Om Stefa­nus, en mann som var full av nåde og kraft som det står. En mann som ble ut­satt for fals­ke an­kla­ger og truk­ket for doms­sto­len. Her vi­ser han med stor dyk­tig­het hvor­dan Je­sus er den Mes­sias som jø­de­ne ven­tet på og som he­le Det gam­le tes­ta­men­tet vitner om. Når han til slutt sier at han kan se him­me­len åpne seg og Men- neske­søn­nen stå ved Guds høy­re hånd, da blir det for mye. Det blir for sterk kost. Stefa­nus stei­nes til døde. Hvor­dan mø­ter han sine bød­ler? Jo, som Je­sus på kor­set: «Far, til­gi dem, for de vet ikke hva de gjør». Stefa­nus fikk se Je­sus, og det gav ham det mo­tet han treng­te. Fri­mo­dig­het. Kjær­lig­het. Fred. Selv an­sikt til an­sikt med dø­den. Kris­tus ble for­kla­ret for øyne­ne hans. Slik vi i mor­gen skal høre his­to­ri­en om Je­sus som ble for­kla­ret for di­sip­le­nes øyne på top­pen av det som sann­syn­lig­vis var Her­mon-fjel­let, nord i Is­rael. Måt­te han bli for­kla­ret for våre øyne også. Slik at det kan gi oss tro, fri­mo­dig­het, gle­de, fred i møte med alt og al­le som krys­ser vår vei. Flek­ker­øy

sokne­prest

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.