QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Kam­pa­la Eg­gen Ar­ne Nils ma­gen)( Bu­ken Best Ge­or­ge Capri­buk­ser Chi­le Caro­lina) South i ton Char­les­byen etter navn har og( USA kjøtt Godt 3. som­mer­fugl En 2. Wannskrækk

1. Hva het Dum Dum Boys fram til 1985?

2. Hva er en sørge­kåpe?

3. Hva er stor­fe­ra­sen aber­deen an­gus av­let opp med tan­ke på?

4. Hvor kom­mer dan­sen Char­les­ton opp­rin­ne­lig fra?

5. Hvil­ket lands sty­re er Påske­øya un­der­lagt?

6. Hva he­ter de kor­te buk­se­ne som Uma Thur­man bruk­te i ”Pulp Fic­tion”, som ble po­pu­læ­re igjen på 2000-tal­let?

7. Hvem ble i 1968 kå­ret til Euro­pas bes­te fot­ball­spil­ler?

8. Hvil­ken del av krop­pen om­ta­les med det la­tins­ke nav­net ab­do­men, og be­fin­ner seg mel­lom tho­rax og pel­vis?

9. Hvem var tre­ner i Ro­sen­borg i blant an­net 1971, 1976 og 1980?

10. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Ugan­da?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.