– Hal­lo stats­råd, hus­ker du fib­er­kab­le­ne?

Odd Omland (Ap) vil ha svar fra re­gje­rin­gen på hva som skjer med fib­er­ka­bel og data­sen­ter­sat­sin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no -

– Nor­ge skal om­stil­les og Sør­lan­det kan vise vei og ska­pe en kjem­pe­næ­ring. Da må in­fra­struk­tu­ren på plass. Der­for ro­per jeg «hal­lo stats­råd, hus­ker du fib­er­kab­le­ne?».

Det sier Aps stor­tings­re­pre­sen­tant for Vest-ag­der, Odd Omland. Han me­ner sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen må le­ve­re fort. Hvis ikke kan Nor­ge og Sør­lan­det mis­te mu­lig­he­ter til stor næ­rings­ut­vik­ling.

For ni må­ne­der si­den påla Stor­tin­get re­gje­rin­gen å kom­me opp med stra­te­gi­er for fib­er­kab­ler og data­sent­re sna­rest. Ni må­ne­der etter går re­gje­rin­gen frem­de­les svan­ger. Ter­min er uviss.

STO­RE INVESTERINGER

Ny­lig kom ny­he­te­ne om at et ki­ne­sisk sel­skap kjø­per stor ka­pa­si­tet på sam­me lo­ka­sjon som Face­bo­ok i Nord-sve­ri­ge, og at Face­bo­ok set­ter i gang byg­ging av et data­sen­ter i Oden­se i Dan­mark til fle­re hund­re mil­lio­ner dol­lar. App­le har in­ves­tert stort i Dan­mark og Goog­le i Fin­land.

På Støle­heia i Vennesla hol­der in­ves­tor Pe­der Nær­bø på å etab­le­re det som kan bli ver­dens størs­te data­sen­ter­park ba­sert på ren ener­gi. I Lis­ter­re­gio­nen og fle­re and­re ste­der i lands­de­len job­bes det med sto­re pla­ner. For å lyk­kes, er fib­er­kab­ler til ut­lan­det vik­tig å få på plass.

– Nå må ikke re­gje­rin­gen som­le len­ger hvis Nor­ge skal greie å ut­nyt­te mu­lig­he­te­ne best mu­lig, sier Omland. Hann har sendt føl­gen­de skrift­li­ge spørs­mål til stats­råd Ke­til Sol­vik Ol­sen

«Når vil re­gje­rin­gen leg­ge frem en stra­te­gi som be­skri­ver hvor­dan myn­dig­he­te­ne kan leg­ge til ret­te for yt­ter­li­ge­re etab­le­ring av grøn­ne data­sent­re i Nor­ge, og når vil det leg­ges frem en sak om etab­le­ring av fle­re fib­er­kab­ler til ut­lan­det?»

Beg­ge de­ler var noe et til­nær­met sam­let stor­ting alt­så krev­de å få på plass i mai i fjor. Hans Fred­rik Grø­van (KRF) og Høy­res In­gunn Foss fra Vest-ag­der var for­slags­stil­le­re sam­men med Omland. Også Frps Åse Michael­sen var med.

Foss er enig med Omland i at det må skje noe snart. Hun vet ikke hvor­for re­gje­rin­gen ikke har svart til Stor­tin­get ennå.

– VIKTIGST AT STATEN BIDRAR

Grø­van opp­ly­ser at han føl­ger sa­ken tett:

– Jeg har vært in­ne i pro­ses­sen si­den Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het kom med sin vur­de­ring i høst. De­par­te­men­tet job­ber nå med løs­nin­ger. Det kom­mer ven­te­lig noe i re­vi­dert bud­sjett i juni. Det al­ler vik­tigs­te er å få sta- ten med på å fi­nan­siere fib­er­kab­ler, at staten gjør som med vei­er og fly­plas­ser og tar an­svar for vik­tig in­fra­struk­tur, sier han.

Omland er enig i at staten må bla opp mid­ler til investeringer, men han er ikke enig i ting skal drøye yt­ter­li­ge­re.

– De tek­no­lo­gis­ke end­rin­ge­ne går me­get raskt og kre­ver myn­dig­he­ter som raskt tar grep og leg­ger til ret­te for ny næ­rings­virk­som­het, sier han. Omland ven­ter svar fra sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet i lø­pet av nes­te uke.

NÆR­BØ ER UTÅLMODIG

Pe­der Nær­bø som al­le­re­de har brukt 700 mil­lio­ner kro­ner på sitt data­sen­ter-pro­sjekt i Oslo og på Støle­heia i Vennesla, sier det er vik­tig at staten raskt av­kla­rer ramme­be­tin­gel­se­ne for fib­er­kab­ler og data­sent­re i Nor­ge.

– Det ar­bei­des på en del are­na­er ak­ku­rat nå. Vi i Bulk er kla­re til å in­ves­te­re mye selv for å få Nor­ge på nett. Nå går snart noen vik­ti­ge tog og be­slut­nin­ger må tas. Der­for er det vik­tig at staten raskt fin­ner ut av hva na­sjo­nal po­li­tikk skal være, sier han.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Odd Omland er lei av å ven­te på re­gje­rin­gen. Nå vil Ap-man­nen ha fort­gang i ar­bei­det med fib­er­kab­ler og grøn­ne data­sent­re.

ARKIVFOTO: TONE SANDBERG

Dis­se tre frem­met for­sla­get som ble ved­tatt på Stor­tin­get om å be re­gje­rin­gen om sna­rest å leg­ge fram en stra­te­gi for fib­er­kab­ler og grøn­ne data­sent­re. Fra venst­re: Hans Fr. Grø­van (KRF), Odd Omland (Ap) og In­gunn Foss.

ARKIVFOTO: ODD INGE ULEBERG

Stor­tings­re­pre­sen­tant Odd Omland har job­bet mye med data­sent­re og fib­er­kab­ler. Her er han i vi­deo­kon­fe­ran­se med Pe­der Nær­bø i for­ri­ge valg­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.