FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gate­bruks­plan for Kvad­ra­tu­ren

● Bak­grun­nen for ar­bei­det med gate­bruks­pla­nen, som star­tet på ny­året i fjor, er et by­styre­ved­tak i de­sem­ber 2015. Må­let er et mer bil­fritt gate­bil­de, til for­del for by­liv og opp­holds­area­ler.

● Ad­mi­ni­stra­sjo­nen fore­slår å fjer­ne over­flate­par­ke­ring i tre fa­ser: I førs­te fase, 2017–22, ry­ker 255 plas­ser. I fase to, 2022–27, fjer­nes 160 plas­ser. I en tred­je fase, etter 2027, for­svin­ner yt­ter­li­ge­re 150 plas­ser.

● Det fore­slås også av­gifts­inn­kre­ving til klok­ka 20 på hver­da­ger og 16 på lør­da­ger, mot klok­ka 17 og 13 i dag, for å sik­re sir­ku­la­sjon på høyt skat­te­de, of­fent­li­ge plas­ser.

nes­ker skal flyt­te inn i lø­pet av kom­men­de 15-års­pe­rio­de.

De ad­va­rer mot at et inn­tekts­tap må dek­kes inn ved økte pri­ser for havne­tje­nes­ter, som igjen vil gi vans­ke­li­ge­re kon­kur-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.