Vil byg­ge bro til «sva­ber­ge

De yt­ters­te og mest for­blås­te hol­me­ne på Flek­ker­øy skal bli bed­re til­gjen­ge­lig for tur­fol­ket. Nå vil Flek­ker­øy Vel byg­ge bro til Dau­manns­hol­men.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Når den­ne broa er fer­dig, skal vi ar­ran­ge­re ski­renn med Fløy Ski ut til Dau­manns­hol­men med pøl­ser og saft her ute. Det blir gans­ke sti­lig, sier Thomas Kristoffersen i Flek­ker­øy Vel.

Vi står på Dau­manns­hol­men som lig­ger yt­terst på Flek­ker­øy. Det som egent­lig er en halv­øy er et po­pu­lært tur­mål, ikke minst for de som vil opp­le­ve skik­ke­lig ruske­vær. Det blir sam­men­lig­net med Lin­des­nes, og Flek­ker­øy Vel kal­ler det «sva­ber­ge­nes per­le».

Pro­ble­met er at den er vans­ke­lig til­gjen­ge­lig og at den sis­te broa ut hit tok kvel­den på midt­en av 80-tal­let.

– Å få byg­ge bro ut hit, var noe av det førs­te Flek­ker­øy Vel tok tak i da de etab­ler­te seg tid­lig på 90-tal­let. Vi fikk 200.000 kro­ner fra Spare­skil­lings­fon­det i 2012, og har hatt full trøkk på det­te si­den. Nå hå­per vi å en­de­lig kom­me i mål, sier Kristoffersen.

Dau­manns­hol­men var en gang en del av ra­dar­an­leg­get som tys­ker­ne etab­ler­te på Flek­ker­øy. An- leg­get her het Freya Fahr­stuhl. Det var en bro ut og egen mann­skaps­mes­se.

Broa som ble bygd un­der kri­gen, for­svant på 50-tal­let. Det ble bygd en ny som ble stå­en­de til 80-tal­let.

ENDA EN BRO

Mann­skaps­mes­sa står der fort­satt, og Flek­ker­øy Vel øns­ker å rus­te den opp etter at de er fer­di­ge med broa. Park­ve­se­net har i dag satt opp pro­vi­so­ris­ke støt­ter i byg­get for å sik­re byg­get.

På lang sikt er drøm­men å byg­ge enda en bro helt ut til den yt­ters­te hol­men.

Men førs­te steg er alt­så en bro fra fast­lan­det og over til Dau­manns­hol­men.

– Skal du ut og se på væ­ret, er det­te den enes­te må­ten å kom­me

❞ Når den­ne broa er fer­dig, skal vi ar­ran­ge­re ski­renn med Fløy Ski ut til Dau­manns­hol­men med pøl­ser og saft her ute. Det blir gans­ke sti­lig.

THOMAS KRISTOFFERSEN,

Flek­ker­øy Vel ut til ha­vet på en en­kel måte. Det er man­ge flek­ke­røy­folk som sier at de skal ut til Dau­mann for å se på væ­ret, sier Kristoffersen.

EN MILLION

Lig­nen­de bro­er i by­ens fri­lufts­om­rå­der har vist seg å være en suk­sess. I fjor åp­net den 16 me­ter lan­ge bro­for­bin­del­sen mel­lom Bragd­øya og Lang­øya og åp­net opp et helt nytt tur­om­rå­de.

Ut til Dau­manns­hol­men er det rik­tig nok mu­lig å ta seg ut til hol­men uten bro, men det er det ikke så man­ge som gjør.

– Det­te er sen­tralt og det er lett til­gjen­ge­lig både for folk med barne­vogn og rulle­stol. Men de kom­mer alt­så ikke helt ut på Dau­manns­hol­men.

Broa som plan­leg­ges over til Dau­manns­hol­men vil være rundt

FOTO: KJETIL REITE

Her stan­ser ofte søn­dags­tu­ren for folk på Flek­ker­øy. Thomas Kristoffersen og Flek­ker­øy Vel me­ner folk i fram­ti­da må få fort­set­te på bro over til Dau­manns­hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.