Plan B split­ter Venst­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sam­ar­beids­spørs­må­let ska­per full sprik i Venst­re. I Opp­land er uenig­he­ten så stor at fyl­kes­års­mø­tet i hel­gen måt­te gi opp å kom­me med en an­be­fa­ling.

Fyl­kes­le­der Ro­ger Gra­nums for­slag om pri­mært å gå inn for et sam­ar­beid med Høy­re og KRF, sam­ti­dig som dø­ren hol­des åpen for Frp på den ene og Ap/ Sp på den and­re si­den, ble av­vist og ikke vo­tert over.

– Sam­ar­beids­spørs­må­let er en be­tent sak. Om lag halv­par­ten av de­le­ga­te­ne på fyl­kes­års­mø­tet har så stor aver­sjon mot Frem­skritts­par­ti­et at de ikke en­gang vil­le ak­sep­te­re Frp som støtte­par­ti for en blå­grønn re­gje­ring, sier Gra­num.

– For man­ge har et sam­ar­beid med Frp blitt enda vans­ke­li­ge­re etter de sis­te stats­råds­skif­te­ne. I til­legg er det man­ge som ikke li­ker re­to­rik­ken som fø­res, sier Gra­num.

En gjen­nom­gang avi­sen har gjort vi­ser at Sogn og Fjor­da­ne, Hed­mark og Horda­land Venst­re sier nei til å vi­dere­føre da­gens mo­dell med en sam­ar­beids­av­ta­le. De vil ikke støt­te en re­gje­ring de selv ikke er en del av.

I Tele­mark, Ag­der og Akers­hus er for­mu­le­rin­ge­ne mye mind­re skar­pe. Ut­ta­lel­se­ne slår fast at Venst­re vil ha en re­gje­ring der «yt­ter­punk­te­ne i norsk po­li­tikk ikke er do­mi­ne­ren­de og tone­an­gi­ven­de», men de luk­ker hel­ler ikke dø­ren for and­re for­mer for sam­ar­beid enn en blå­grønn re­gje­ring der Venst­re inn­går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.